הרווח הנקי של לודן ברבעון השלישי צמח ב-240%

הרווח הנקי של לודן ברבעון השלישי צמח ב-240%

הרווח התפעולי גדל ב-40% ל-6.5 מיליון שקל. מתחילת השנה הרוויחה לודן 7.7 מיליון שקל

 


הכנסות הרבעון השלישי של 2017 של חברת לודן הנדסה, העוסקת במתן שירותי תכנון הנדסי וניהול פרויקטים לחברות התעשייה התהליכית ופרויקטים באנרגיה מתחדשת, הסתכמו בכ-138 מיליון שקל, ירידה של כ-3% ביחס להכנסות של 143 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ועליה של 3% בהשוואה להכנסות של 134 מיליון שקל ברבעון הקודם. הירידה בהכנסות הרבעון בהשוואה לרבעון המקביל נובעת בעיקר מהשפעת שערי החליפין של האירו מול השקל ומקיטון תקופתי בהיקפי הפעילות.
בחלוקת ההכנסות לפי מגזרים, בחטיבת ההנדסה ההכנסות הסתכמו בכ-90 מיליון שקל, לעומת כ-93 מיליון שקל ברבעון רבעון המקביל אשתקד; הכנסות חטיבת התוכנה והבקרה הסתכמו בכ-34 מיליון שקל, לעומת כ-42 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בחטיבת אנרגיה ואיכות סביבה גדלו ההכנסות לכ-14 מיליון שקל, עליה של 74% בהשוואה לכ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות בחטיבת ההנדסה לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע משינוי בשער החליפין כאמור לעיל ומקיטון תקופתי בפעילות חברה בת במערב אירופה. הקיטון בהכנסות חטיבת התוכנה ובקרה נובע מדחייה זמנית של פרויקטי ביצוע בהם זכתה החברה ומקיטון תקופתי בפעילות. הגידול בהכנסות בחטיבת אנרגיה ואיכות הסביבה נובע מקידום בפרויקטים המבוצעים על ידי חברות במערב אירופה.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2017 הסתכם בכ-20.6 מיליון שקל (14.9% מסך ההכנסות), גידול של 7% לעומת רווח גולמי של 19.3 מיליון שקל (13.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד וגידול של 7% בהשוואה ל-19.2 מיליון שקל ברבעון השני של 2017. 
הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות ברבעון השלישי הסתכם בכ-6.5 מיליון שקל, גידול של 40% לעומת רווח תפעולי של כ-4.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וגידול של 18% בהשוואה לרווח תפעולי של 5.7 מיליון שקל ברבעון הקודם. השיפור ברווח התפעולי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובע משיפור בריווחיות הגולמית בכ-1 מיליון שקל וכן קיטון בהוצאות הנהלה ושיווק בכ-450 אלפי שקלים.
ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2017 הסתכמה בכ-9 מיליון שקל, וזאת בהשוואה ל-EBITDA בגובה של 7.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ו-EBITDA של 7.6 מיליון שקל ברבעון הקודם.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2017 עמד על כ-3.5 מיליון שקל, עליה של 240% לעומת רווח של כ-1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ועליה של 25% בהשוואה לרווח נקי של 2.8 מיליון שקל ברבעון השני של 2017.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי היה שלילי והסתכם בכ-5.5 מיליון שקל לעומת תזרים חיובי של כ-20.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה ממשיכה להציג תזרים פרמננטי חיובי - 5.5 מיליון ₪ ברבעון (21 מיליון ₪ בארבעת הרבעונים האחרונים) תזרים המזומנים השלילי מפעילות השקעה ברבעון השלישי נבע בעיקר מהשקעה בפרויקטי ביו-גז במערב אירופה.
ארנון אהרון, מנכ"ל משותף בלודן חברה להנדסה: "הרבעון השלישי של 2017 מתאפיין בהמשך צמיחה בפעילות חטיבת האנרגיה ואיכות הסביבה במערב אירופה, המהווים מנועי צמיחה משמעותיים והציגו עליה של 74% ברבעון השלישי. הכנסות בגין פעילות ההנדסה במערב אירופה ירדו במהלך הרבעון, אך אנו רואים התייצבות בימים אלה וצופים יציבות בהיקף פעילות לודנקום בהמשך".

*בתמונה - ארנון אהרון


פי.סי.חץ