אלקו החזקות מוכרת את פעילות ייצור המזגנים בחו

אלקו החזקות מוכרת את פעילות ייצור המזגנים בחו"ל

הפעילות הסבה הפסדים בשיעור 340 מיליון שקל בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מהמשבר הכלכלי

קבוצת אלקו החזקות צפויה בקרוב לרשום הפסד של 128 מיליון שקל, אולם ההפסד, שייגרם בגין מכירת פעילות ייצור המזגנים שלה בחו"ל, יקטין משמעותית את הפסדי הקבוצה שבשליטת משפחת זלקינד לאור ההפסדים הכבדים שהסבה פעילות זו בשנים האחרונות. 
אלקו מדווחת שחתמה עם צד שלישי על הסכם, על פיו היא קיבלה אופציית מכר, המאפשרת לה למכור את פעילות הייצור האמורה ואשר מרוכזת כיום תחת חברת ACE, תמורת סכום יורו אחד בלבד. לאופציה צורף הסכם מכר אשר ייחתם בין הצדדים, במידה ואלקו הולנד תממש את האופציה. עם השלמת העסקה, צפויה כאמור אלקו לרשום הפסד של כ-128 מיליון שקל. 
ACE שמרכזת כיום את הפעילות שנותרה בידי אלקו בתחום הייצור של מערכות מיזוג אוויר מרכזי לתעשייה ולמסחר, מחזיקה בשני מפעלי מזגנים בצרפת. במסגרת העסקה סוכם, כי אלקו הולנד, המוחזקת בשיעור של 100% על ידי אלקו החזקות ושהינה הבעלים של החברה הצרפתית, תרכוש ממנה נכסים מסוימים, וביניהם את הקרקע עליה ממוקם המפעל הגדול של החברה בצרפת, והיא תשכיר אותה בשכירות ארוכת טווח לרוכשת. כמו כן, סוכם בין הצדדים על מנגנונים במסגרתם תהיה אלקו זכאית לקבלת חלק מרווחיה העתידיים של הפעילות הנמכרת, במידה ויהיו כאלה.
כמו כן, במסגרת העסקה, תעביר החברה הצרפתית למוכרת את הזכויות לשימוש במותג "איירוול" בתחום המיזוג הביתי ברחבי העולם לשנים רבות. יצוין, כי לאחר העסקה, תמשיך אלקו לפעול, באמצעות אלקטרה מוצרי צריכה, בתחום של ייצור מערכות מיזוג אוויר בישראל, וזאת במפעלה שבראשון לציון.
פעילות הייצור של החברה הבת A.C.E בצרפת הסבה לאלקו הפסדים בשיעור 340 מיליון שקל בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מהמשבר הכלכלי באירופה, שגרם לירידה חדה בביקושים וחוסר הגמישות בהעסקת עובדים בצרפת. הדבר מנע התאמת מספר העובדים ועלות השכר הכוללת לירידה בביקושים. כך שההפרשה שתבוצע כנראה ברבעון הראשון של 2013, היא למעשה ספיגה חד-פעמית של הפסד תפעולי של שנה תמורת הפסקת הדימום - שהקיז את רווחי אלקו אחזקות. הדבר גרם לה לרשום רווח לפני מס של 450 מיליון שקל ב–2010–2012. 
פעילות מיזוג האוויר הבינלאומית של אלקו, המוכרת בשם המותג "איירוול", עברה בשנתיים האחרונות רה ארגון במסגרתו מומשו מרבית מפעלי הייצור של החברה בחו"ל, לרבות המפעלים בסין, באיטליה ובארגנטינה. כמו כן, במסגרת התהליך פוצלה פעילות הייצור של מיזוג האוויר התעשייתי והמסחרי מפעילות השיווק של מיזוג האוויר הביתי (RAC), ופעילות זו נמכרה בתחילת אוקטובר 2012 לאלקטרה מוצרי צריכה. לאחר השלמתה של העסקה הנוכחית למכירת החברה הצרפתית, תחזיק אלקו, באמצעות אלקו הולנד, במספר נכסים וחברות בתחום השיווק של מוצרי מיזוג אוויר בחו"ל, וכן בזכויות מקרקעין הקשורות לנכסים עליהם מוקמו המפעלים שנמכרו בסין ובאיטליה. 
אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו החזקות: "פעילות הייצור של מזגני האוויר התעשייתיים בחו"ל, שרוכזה ברובה תחת החברה הצרפתית ACE, גרמה לקבוצת אלקו החזקות הפסדים כבדים בשנים האחרונות, וצרכה משאבים רבים, ובכלל זה תשומת לב ניהולית ניכרת. לאור זאת, קיבלנו החלטה להיפרד מפעילות זו, ואנו שבעי רצון מהעסקה, בעקבותיה הפעילות תחדל להכביד על עסקי אלקו בראיה כלל-קבוצתית. בשנתיים האחרונות ביצענו בפעילות האמורה שורה של צעדים, שהיו חלק מתהליך מקיף של ארגון מחדש. במסגרת זו נמכרו מספר פעילויות ייצור, וכן הועברה פעילות השיווק של מערכות מיזוג ביתיות לידי אלקטרה מוצרי צריכה, עסקה שכבר מניבה לקבוצה פירות חיוביים. בעקבות פעולות אלה, נותרה כיום החברה הצרפתית כשהיא ממוקדת בייצור ושיווק של מזגני אוויר תעשייתיים דבר אשר מאפשר לנו כיום לממש את הנכס. פעולת המימוש נעשית לאור ההכרה כי המשך התהליכים הנדרשים בחברה יחייבו השקעות כספיות וניהוליות מהותיות נוספות, באופן שיסב הפסדים נוספים לקבוצה ויכביד עליה מלהתמקד באחזקות הליבה שלה".
 


פי.סי.חץ