גידול בן 17% להכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון הראשון

גידול בן 17% להכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון הראשון

עיקר העלייה נבעה מגידול של כ- 29% במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל

קבוצת אלקטרה ממשיכה במגמת הצמיחה המאפיינת את פעילותה. ברבעון הראשון של 2013 רשמה אלקטרה בע"מ עליה של כ-17.3% בהכנסותיה לסך של כ-866.4 מיליון שקל לעומת הכנסות בסך של כ-738.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2012. עיקר העלייה נבעה מגידול של כ- 29% במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל.
הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2013 עלה בכ- 10.7% לכ-85.7 מיליון שקל, לעומת כ-77.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2012. 
הרווח הנקי של קבוצת אלקטרה עלה ברבעון הראשון לכ-24.1 מיליון שקל לעומת כ-23.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הכנסות שנבעו מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, המבטאים את שערוך "מגדל אלקטרה" וסעיף רווחי חברות כלולות, שכולל השנה בעיקר הוצאות בגין נגזרים פיננסיים הקשורים להשקעה בפרויקט "עיר הבה"דים", הציגה אלקטרה בע"מ רווח של כ-22.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14.4 מיליון שקל אשתקד. בנטרול של סעיף השערוכים לבדו, שכלל אשתקד סכום של כ-5.1 מיליון שקל בגין "מגדל אלקטרה", רשמה החברה עלייה ברווח הנקי לכ-24 מיליון שקל, לעומת כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012.
הגידול בהיקפי פעילותה של אלקטרה בע"מ מתבטא גם בצבר העבודות של הקבוצה, שהסתכם בסוף הרבעון הראשון של 2013 לרמה של כ-6.8 מיליארד שקל.
ברבעון הראשון הסתכמו ההכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, בכ-511.8 מיליון שקל, גידול של כ-29% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה שהסתכמו בכ- 395.3 מיליון שקל. הרווח התפעולי של המגזר עלה בכ-67.8% לכ-21.7 מיליון שקל, לעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2012. 
במגזר השירות, האחזקה והסחר, הכולל בין היתר את פעילות המעליות ואת הפעילות בתחום ה-Facility management, נרשמה ברבעון הראשון של שנת 2013 עלייה בהכנסות לכ-219.3 מיליון שקל, לעומת כ-194.8 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ-25.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-26.2 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנת 2012, שכלל מספר עבודות בעלות אופי חד פעמי.
מגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, הניב לאלקטרה בע"מ, ברבעון הראשון, הכנסות בהיקף של כ-6.4 מיליון שקל, לעומת כ- 3.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 2.1 מיליון שקל, לעומת רווח של כ- 5.2 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2012, שכלל הכנסה בסך של כ-5.1 מיליון שקל בגין עליית שווי "מגדל אלקטרה".
הפעילות בתחום הפרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל הניבה לאלקטרה בע"מ ברבעון הראשון של השנה הכנסות של כ-134.6 מיליון שקל, לעומת כ-151.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 9.6 מיליון שקל, לעומת כ-12.1 מיליון שקל אשתקד. השינוי נובע מקיטון הפעילות במזרח אירופה. 
מגזר הזכיינות עדיין אינו מניב לחברה הכנסות ורווחים בהיקף משמעותי.
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה: "ברבעון הראשון של שנת 2013 המשיכה אלקטרה את מגמת הצמיחה בהיקפי פעילותה, דבר המתבטא בצמיחה של כ-17.3% בהכנסות הקבוצה. הצמיחה הושגה בעיקר בזכות הפעילות הקבלנית בישראל,  ובכוונתנו להגדיל את נתח השוק שלנו בכל אחד מתתי-התחומים בהם אנו פועלים, לרבות תשתיות,Facilities management והזכיינות".
 


פי.סי.חץ