תדיראן הולדינגס רשמה גידול של כ-14% במכירות הרבעון הראשון

תדיראן הולדינגס רשמה גידול של כ-14% במכירות הרבעון הראשון

עיקר הגידול בהיקף המכירות נבע מגידול של מגזר המזגנים בסך של כ-14.7 מיליון ש"ח

מחזור המכירות של תדיראן הולדינגס, חברת האם של תדיראן גרופ, הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2013 ב- 184.2מיליון ₪ לעומת סך של כ-161.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 13.8%.
עיקר הגידול בהיקף המכירות נבע מגידול במחזור המכירות (לחיצוניים) של מגזר המזגנים בסך של כ-14.7 מיליון ₪, גידול בשיעור של כ—,16.0%  אשר נבע, בין היתר, משיפור בנתח השוק של הקבוצה בתחום וכן מעלייה במחזור המכירות של מגזרי השיווק לחנויות ושיווק לצרכנים. יחד בסך של כ- 7.6 מיליון ₪, המהווה גידול בשיעור של כ-11%, אשר נבע בעיקר מעלייה במכירות בתחום הקירור ומכניסת הקבוצה ליבוא ושיווק מוצרים קטנים תחת מותגי הקבוצה. בסוף הרבעון הראשון של שנת. 2012 
ההון העצמי של החברה ליום 31 במרס 2013 הסתכם לסך של כ 97.3 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ-104.8 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2012 וסך של כ-92.8 מיליון ש"ח ליום 31 במרס 2012. הירידה בהון העצמי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013 נבעה מהכרזה על דיבידנד בסך של כ-8 מיליון ש"ח. 
ברבעון הראשון של שנת 2013 הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ- 36.5 מיליון ₪ לעומת סך של כ-31.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-15.3%. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון עמד על כ-19.8% לעומת שיעור של כ- 19.6% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי כאמור נבע בעיקר מגידול במחזור המכירות של מגזר המזגנים וכן מעלייה בשיעור הרווח הגולמי בתחום זה בעיקר עקב תיסוף בשער החליפין שקל/דולר, וכן מהוזלת עלות המזגנים על ידי הספק. גידול זה קוזז בחלקו על ידי ירידה בשיעור הרווח הגולמי של תחום החשמל, זאת בעיקר בשל שיעור רווחיות נמוכה יחסית בגין מכירת מקררים במבצעי הגריטה בהם השתתפה הקבוצה, וכן כתוצאה מרישום הפרשה לירידת ערך בסך של כ-1.3 מליון ש"ח בגין מלאי חומרי גלם שאין צפי שימוש בו עקב החלטת החברה על הפסקת פעילות ייצור המקררים במפעל השוכן בעפולה. עקב הפסקת פעילות הייצור, נרשמה לחברה הוצאה בסך כ- 2.7 מליון ₪.
ברבעון הראשון של שנת 2013 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ- 0.5 מליון
ש"ח לעומת הפסד של כ- 3.4 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
תדיראן הולדינגס עוסקת באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, במישרין ובעקיפין, בעיקר ביבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מזגני אויר תחת המותגים "תדיראן", "אמקור", "טושיבה" ו"קרייר", וכן מוצרי החשמל לשוק הביתי תחת המותגים אמקור, תדיראן, אמנה, קריסטל, ספקטרה, בלומברג, AEG, De Dietrich Viking,  ו- KitchenAid. בנוסף, לחברה פעילות ייצור מקררים ופעילות ייצור מצומצמת של מזגני אוויר במפעליה בעפולה. הקבוצה, שעיקר מכירותיה הן לשוק הישראלי, מוכרת תחת המותג "תדיראן"  בעיקר מזגני אוויר המיובאים וכן מזגנים של היצרן הסיניGree .
 


פי.סי.חץ