הכנסות אלקטרה צריכה בשנת 2013 עלו בכ-11.8 אחוז

הכנסות אלקטרה צריכה בשנת 2013 עלו בכ-11.8 אחוז

החברה הרוויחה 35.2 מיליון ש”ח ב-2013 לעומת 38.8 מיליון ש”ח ב-2012 בין השאר כתוצאה מהפסד בפעילות המזגנים בחו”ל

קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה סיימה את שנת 2013 עם עלייה של כ-11.8% בהכנסותיה לרמה של כ-2.78 מיליארד שקל, לעומת כ-2.49 מיליארד שקל בשנת 2012. הגידול בהכנסות נובע מעלייה במכירות של מגזר מוצרי הצריכה, בעיקר בזכות הכללת פעילות מכירות המזגנים בחו”ל, וכן מפעילות רשת אייס, שנכללה בשנת 2013 באופן מלא, בעוד שבשנת 2012 נכללה החל מיום 1.4.12.
הרווח הגולמי של החברה בשנת 2013 עלה בכ-11% לכ-762 מיליון שקל (27.4%), לעומת כ-687.5 מיליון שקל (27.6%) בשנת 2012.
בשורה התחתונה סיימה אלקטרה צריכה את שנת 2013 עם רווח נקי של כ-35.2 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך של כ-38.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נבעה בעיקר משחיקה ברווחיות של פעילות מגזר הקמעונאות, וכן מהפסד שנבע מפעילות המזגנים בחו”ל, שנפגעה בין השאר מדחייה בהכרה בהכנסה של מוצרים שאספקתם התעכבה ,מעלויות הכרוכות בהתנתקות מספק מזגנים קודם ומעבר לספק מזגנים חדש.
ברבעון הרביעי של 2013 רשמה הקבוצה הכנסות של כ-595.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-633.1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2012, ירידה של כ- 6%.
הרווח הגולמי של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ-136 מיליון שקל (22.8% מההכנסות), בהשוואה לכ-173.9 מיליון שקל (27.5% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2012. הירידה נובעת מהפסד בסך של כ-14 מיליון שקל שרשמה פעילות המזגנים בחו”ל בין השאר בגין הסיבות שפורטו לעיל (דחיית רישום ההכנסה והחלפת הספק העיקרי של המזגנים) ומהפחתת בונוסים לקבל בסך של כ- 12 מיליון שקל במגזר מוצרי הצריכה ,גם במקרה זה כתוצאה מהחלפת ספק המזגנים ובנוסף משחיקה ברווחיות מגזר הרשתות הקמעונאיות 
החברה סיימה את הרבעון הרביעי של השנה עם הפסד של כ-29.1 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-5.7 מיליון שקל ברבעון הרביעי בשנת 2012.
במגזר מוצרי הצריכה בשנת 2013 נרשמה עליה של כ-13.8% בהכנסות לרמה של כ-1.4 מיליארד שקל, לעומת כ-1.23 מיליארד שקל בשנת 2012. העלייה נבעה בעיקר מהכללת הפעילות בחו”ל במשך כל שנת 2013, בעוד שבשנת 2012 נכללה פעילות זו רק בחודשים האחרונים של השנה. הרווח התפעולי של המגזר בשנת 2013 הסתכם בכ- 59 מיליון שקל, לעומת כ-87 מיליון שקל בשנת 2012. השחיקה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהפסדי הפעילות בחו”ל ומביטול בונוסים לקבל מספק מזגנים שמוחלף בארץ ובחו”ל כפי שפורט לעיל,
במגזר הקמעונאות - בו פועלת אלקטרה באמצעות הרשתות ‘מחסני חשמל’ ,’שקם אלקטריק’ ו”סנסור” - רשמה החברה בשנת של 2013 הכנסות של כ-1.09 מיליארד שקל , לעומת כ-1.13 מיליארד שקל בשנת 2012. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בשנת 2013 בכ-7.7 מיליון שקל, לעומת כ-30 מיליון שקל בשנת 2012. הירידה בהכנסות וברווח נובעת בעיקר מהתחרות העזה הקיימת בתחום ומהאטה בצריכת מוצרי חשמל.
מגזר “עשה זאת בעצמך” - בו פועלת אלקטרה באמצעות “אייס אוטו דיפו” - הניב בשנת 2013 הכנסות בהיקף של כ-562.7 מיליון שקל, עלייה של כ-41.2% לעומת כ-398.6 מיליון שקל בשנת 2012. 
הרווח התפעולי של המגזר גדל בכ-40.9% לכ-25.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-18.1 מיליון שקל בשנת 2012. העלייה נובעת מגידול בפעילות, וכן מהכללת המגזר בכל שנת 2013, לעומת הכללתו רק בשלושת הרבעונים האחרונים של השנה ב-2012.
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה, כי ההון העצמי של הקבוצה מסתכם בכ-499.8 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-30 מיליון שקל בשנת 2013. בחודש פברואר 2014 חילקה החברה 40 מיליון שקל נוספים.
יקי ודמני, מנכ”ל אלקטרה מוצרי צריכה: “בשנת 2013 השיגה אלקטרה מוצרי צריכה את יעדיה בשוק הישראלי בתחום של מכירות מזגנים ומוצרי חשמל תחת המותגים אותם היא מייבאת וכן סיכמה שנת פעילות מלאה מוצלחת ורווחית של רשת “אייס אוטו דיפו”. במקביל, המשכנו לרשום צמיחה במכירות ובנתח השוק של ‘אלקטרה בר’ בתחום ברי המים. לצד זאת, השלמנו בחודשים האחרונים של השנה מהלכים משמעותיים של שינוי במערך ספקי המזגנים של החברה בארץ ובחו”ל תוך מעבר לעבודה עם ספק מרכזי מוביל עולמי בתחום. 
צעד זה הסב לנו הוצאות משמעותיות והשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה בארץ ובחו”ל. במקביל מגזר רשתות החשמל נפגע ברווחיות ואנו בוחנים צעדים אופרטיביים כדי להשיב פעילות זו לרמות הרווחיות שאפיינו אותה בעבר”.


פי.סי.חץ