פורסם מכרז לאיתור בוחן מוסמך לביצוע הבדיקות התקופתיות של יעילות אנרגטית ליחידת קירור מים

פורסם מכרז לאיתור בוחן מוסמך לביצוע הבדיקות התקופתיות של יעילות אנרגטית ליחידת קירור מים

משרד האנרגיה והמים ממשיך להפעיל מאמצים לחסכון באנרגיה בקרב מפעלים, מוסדות וארגונים.

 
משרד האנרגיה והמים ממשיך להפעיל מאמצים לחסכון באנרגיה בקרב מפעלים, מוסדות וארגונים. בשלישי לאוגוסט תיכנסנה לתוקפן תקנות מקורת אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), התשע”ד - 2013, אשר מחייבות ביצוע בדיקת יעילות אנרגטית ליחידת קירור מים בעלת תפוקה של 250 טון קירור ומעלה אחת לשלוש שנים.
אי לכך, הוציא המשרד לאחרונה מכרז לאיתור בוחן מוסמך שיהיה ממונה על ביצוע הבדיקות בפועל. על המכרז ממונה דוד רודיק, מנהל תחום הנדסה, אגף שימור אנרגיה  במשרד האנרגיה ומים (drudich@energy.gov.il) ודרישות הסף להשתתפות במכרז הן:
מסמכים המוכיחים את עמידתו בדרישות הקבועות בהגדרה “בוחן” בתקנה 1: מהנדס בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתכנון, בהפעלה או בתחזוקה של יחידת קירור מים.
מסמכים המפרטים את עיסוקו המקצועי כמהנדס.
מסמכים המפרטים את יכולתו לבצע בדיקות יעילות אנרגטית של יחידת קירור מים לפי ת”י 5813 - “דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אדים”.
צילום הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים התשי”ח-1958.
ראוי לציין כי המכרז הנו חלק אינטגרלי מהתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית שנועדה להביא לחסכון בשיעור של 20 אחוז בצריכת החשמל של ישראל עד שנת 2020, בהתאם לתכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית שפרסם משרד האנרגיה והמים ביולי 2010.


פי.סי.חץ