עלייה של כ-3.3% בהכנסות אלקטרה ברבעון

עלייה של כ-3.3% בהכנסות אלקטרה ברבעון

החברה סיימה את הרבעון השני של 2014 עם רווח תפעולי של כ-5.7 מיליון שקל

קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה פרסמה את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2014. אלקטרה מוצרי צריכה סיימה את הרבעון השני של 2014 עם עלייה של כ-3.3% בהכנסות לכ-742.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-719.1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013. העליה בהכנסות נובעת בעיקר מעיתוי חג הפסח שחל בשנת 2014 ברבעון השני של השנה.
הרווח הגולמי של החברה ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם בכ-196.9 מיליון שקל (26.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-206.8 מיליון שקל (28.8% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2013. הירידה נובעת משחיקה ברווחיות מגזר הרשתות הקמעונאיות בשל הגברת התחרות ומשחיקה ברווחיות פעילות החברה בחו”ל.
בשורה התחתונה סיימה החברה את הרבעון השני של השנה עם הפסד של כ-1.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-18 מיליון שקל ברבעון השני בשנת 2013. ההפסד נבע מהפרשות חד פעמיות בהיקף של כ-7 מיליון שקל, שנזקפו בסעיפים של הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מכירה ושיווק, כאשר מתוכם סך של כ-3.5 מיליון שקל הופרש בגין חוב מסופק של לקוח שמונה לו מפרק זמני, וסך של כ-3.5 מיליון שקל הופרש בגין פרישת בכירים, שסיימו את עבודתם בחברה במסגרת תכנית ההתייעלות הננקטת בחברה.
במחצית הראשונה של שנת 2014 רשמה אלקטרה מוצרי צריכה עם הכנסות של כ-1.35 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.44 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מההאטה במשק ומתחרות גוברת בשוק.
הרווח הגולמי של החברה במחצית הראשונה של שנת 2014 הסתכם בכ-359.4 מיליון שקל (26.6% מההכנסות), בהשוואה לכ-416 מיליון שקל (28.7% מההכנסות) בתקופה המקבילה של שנת 2013. הירידה נובעת משחיקה ברווחיות מגזר הרשתות הקמעונאיות בשל הגברת התחרות ומשחיקה ברווחיות פעילות החברה בחו”ל.
בשורה התחתונה סיימה החברה את המחצית הראשונה של השנה עם הפסד של כ- 5.2 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-42.3 מיליון שקל במחצית המקבילה בשנת 2013. המעבר להפסד נבע, בין היתר, מההשפעה של הוצאות חד פעמיות בגין שני לקוחות שנכנסו לקשיים ואשר ההפרשה בגינן מסתכמת לסך של כ-12 מיליון שקל, ומההפרשה האמורה בגין פרישה של בכירים שסיימו את עבודתם בחברה בעקבות תכנית התייעלות המיושמת בחברה. 
תוצאות מגזרי הפעילות:
 
במגזר הראשון - מגזר מוצרי הצריכה ברבעון השני של 2014 נרשמו הכנסות של כ-350 מיליון שקל, לעומת כ-416.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013. 
הרווח התפעולי של המגזר ברבעון השני של 2014 הסתכם בכ-10.4 מיליון שקל, לעומת כ-31.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013. השחיקה בהכנסות וברווח התפעולי נבעה בעיקר מירידה במכירות המזגנים בארץ ובחו”ל ובפעילות הייבוא של מוצרי הצריכה ומשחיקת שיעור הרווח הגולמי.
 
במגזר הקמעונאות - בו פועלת אלקטרה באמצעות הרשתות ‘מחסני חשמל’, ’שקם אלקטריק’ ו”סנסור” - רשמה החברה ברבעון השני של שנת 2014 עליה בהכנסות לכ-296.7 מיליון שקל, לעומת כ-253.7 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם ברבעון השני בכ-2.7 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-3.6 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הירידה בהכנסות וברווח נובעת משחיקת הרווחיות בשל התחרות העזה בתחום. 
 
מגזר “עשה זאת בעצמך” - בו פועלת אלקטרה באמצעות “אייס אוטו דיפו” - הניב ברבעון השני של שנת 2014 עליה בהכנסות לכ-150 מיליון שקל, לעומת כ-125.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ- 3.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-3.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
בחודש דצמבר 2013 מכרה אלקטרה צריכה את פעילות השירות של חלק ממוצריה ורשמה ברבעון הראשון של שנת 2014 רווח חד פעמי של 7.7 מיליון שקל ונכס מס נדחה בסך 4.3 מיליון שקל.
כמו כן, במסגרת התייעלות במטה החברה, סיימו מספר עובדים בכירים את עבודתם בחברה במהלך הרבעון השני, החלטה זו צפויה לחסוך בעתיד בהוצאות מכירה ובהוצאות ההנהלה וכלליות.
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה, כי ההון העצמי של הקבוצה מסתכם בכ-454.7 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-40 מיליון שקל בחודש פברואר 2014. 
משה אידלמן, סמנכ”ל הכספים של אלקטרה צריכה: “תוצאות הרבעון השני של 2014 מייצגים את המגמה השלילית שפוקדת את תחומי המסחר והקמעונאות בישראל מתחילת שנת 2014, תקופה שבמהלכה נרשמה ירידה משמעותית בצריכה במשק, המשפיעה גם על שחקנים מובילי שוק כאלקטרה. האטה זו, יחד עם התחרות המחריפה בתחומי הליבה בהם פועלת החברה, ולצד הוצאות חד פעמיות שביצעה החברה, פגעו בהכנסות החברה וברווחיה. אנו ממשיכים ביישום תכנית התייעלות, הכוללת שורה של צעדים שמטרתה לצמצם משמעותית את סעיפי ההוצאות השונים, ומנגד לחזק את כוחה התחרותי בתחומים בהם היא פועלת”.
אלקטרה מוצרי צריכה, בשליטת קבוצת אלקו בע”מ פועלת בשלושה תחומים:
תחום ראשון - ייצור, יבוא, יצוא, שיווק, מכירה והפצה בישראל של מוצרי צריכה חשמליים, לרבות מזגנים (בארץ ובחו”ל), מוצרים “לבנים”, מוצרי אלקטרוניקה ברי מים ועוד. בין המותגים שהחברה משווקת: “אירוול” “אלקטרה”, “אלקו” ,”אלקטרה בר”, “פיליפס”, “מילה”, “ווירלפול” “סאוטר” “ליבהר”ביסל ו”דייקין”.
תחום שני - רשתות שיווק למוצרי חשמל, באמצעות הפעלת הרשתות “מחסני חשמל”, ”שקם אלקטריק”, ו”סנסור”;
תחום שלישי - “עשה זאת בעצמך”, באמצעות הפעילות של רשת “אייס אוטו דיפו”.
 


פי.סי.חץ