סיכון מחושב

סיכון מחושב

לאור הסכנות הלא מבוטלות האורבות למתקיני וטכנאי מזגנים, להלן דרישות לביצוע עבודת התקנה ותחזוקה של מזגנים

בוריס פרידלנדר, מרכז המידע של המוסד לבטיחות וגיהות
 
התקנת מזגנים ותחזוקתם תבוצענה לפי הנחיות היצרן ובהתאם לתקנות ותקנים הקיימים. 
ביצוע העבודות הללו כרוך במספר רב של סיכונים שאופיים תלוי בסוג המזגן, מקום התקנתו, כלי העבודה, אמצעי ההרמה שמשתמשים בהם, תנאים סביבתיים במקום העבודה וכדומה. מידע כללי על הסיכונים בעבודות התקנת מזגנים קיים בגיליון המידע על סיכונים תעסוקתיים - מתקין מזגנים. ניתן לקבלו ממרכז המידע.
 
תקנים
-ת”י 994 חלק 1 מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה (תקן רשמי).
-ת”י 994 חלק 3 מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטיות במעבדה.
-ת”י 994 חלק 4 מזגני אוויר: התקנה - ת”י 1472 תרמוסטטים למזגני אוויר - מפרט 198 קוצבי זמן לתאורת חדרי מדרגות, להפעלת מחממי מים חשמליים ומזגני אוויר.
-ת”י 1001 בטיחות אש: מערכות מיזוג אוויר ואוורור. 
3. להלן מידע הנוגע לבטיחות וגיהות שאמור להיות רלוונטי למספר סוגי עבודות הקשורות להתקנת מזגנים ותחזוקתם: 
3.1 עבודה בגובה - הגנה מפני נפילה 
3.1.1 תחיקה פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש”ל-1970, סעיף 50. הגנה מפני נפילה קובע: “היה אדם צריך לעבוד במקום שממנו הוא עלול ליפול יותר משני מטרים, ואין המקום מאפשר אחיזת-רגל בטוחה, ולפי הצורך, אחיזת-יד בטוחה, יותקנו - ככל שהדבר מעשי במידה סבירה - אמצעים לבטיחותו על ידי גידור או באופן אחר”.
 
3.1.2 קיימת הצעת תקנות בנושא עבודה בגובה: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס”ה - 2005. ההצעה הנ”ל פורסמה באתר האינטרנט בכתובת: http://www.moital.gov.il/NR/exeres/A566FC81-8825-454D-BBE8-67C018EC1917.htm .
רק לאחר אישורן ופרסום התקנות ב “רשומות” הן תחייבנה. הצעת התקנות הנ”ל יכולה לעת עתה, לשמש כהכוונה לבטיחות בעבודות בגובה.
3.1.3 חוברות טכניות שבהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות. 
“בטיחות בעבודה בגובה” (קוד הפצה ח-071) - “סולמות, אמצעים והוראות לשימוש בטיחות” (קוד ח-093) .
3.2 עבודות חשמל עבודות חשמל תבוצענה לפי דרישות חוק החשמל ותקנותיו בידי חשמלאי בעל סוג רשיון מתאים (לפי תקנות החשמל (רשיונות), התשכ”ז - 1967). הערה: המוסד לבטיחות ולגיהות פרסם את חוק החשמל ותקנותיו בספר “חוק ותקנות בנושא חשמל” (קוד הפצה ח- 055). את פרסומנו ניתן להשיג ביחידת ההפצה של המוסד לבטיחות ולגיהות רח’ הים 2, בת-ים (מגדלי הים התיכון), טל: 6575147/8 - 03 או להזמין באמצעות אתר האינטרנט. מידע נוסף בנושא קיים בחוברת הטכנית “בטיחות בעבודות חשמל” (קוד הפצה ח-026) בהוצאה של המוסד לבטיחות ולגיהות. 
3.3 הרמת משאות על ידי אדם - חוברת טכנית שבהוצאת מוסדנו: “טלטול משא ביד - מדריך עקרונות יסוד למניעת פגיעה בגב” (קוד הפצה ח-037) - מאמר תפוצה ת-120 “טלטול ידני של משאות - משקל מותר ללא נזק גופני, ע”פ .ACGIH 
3.4 ציוד מגן אישי קיימות בנושא זה: - תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ”ז - 1997. בתוספת (תקנה 3) לתקנות הנ”ל מפורט סוג ציוד מגן אישי להגנת איברי הגוף השונים - חוברת טכנית “ביגוד ציוד מגן אישי” (קוד ח-074) שבהוצאת מוסדנו. הערה: את פרסומנו ניתן להשגה באמצעות יחידת ההפצה של מוסדנו, רח הים 2, בת-ים (מגדלי ים התיכון), טל: 6575147/8 - 03 או להזמין באתר האינטרנט שלנו.
4. הסמכה לטיפול במערכות מיזוג אוויר לא איתרתי בתחיקה דרישה ספציפית המחייבת את העוסק בטיפול במערכות מיזוג אוויר (פרט לעבודות חשמל כנ”ל) להיות בעל הסמכה מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. כאשר עבודתו כוללת פעילויות להן נדרשת הסמכה על פי דין (עגורנאי, חשמלאי וכד) אזי על המעסיק לוודא קיומה של ההסמכה בהתאם. 
 
עבודות התקנת קווי זינה ומעגלים חשמליים למזגן - עבודות חשמל דורשות רשיון חשמלאי. עבודת חשמל זו תבוצע לפי דרישות חוק החשמל ותקנותיו בידי חשמלאי מוסמך שבידו רישיון בר תוקף המתאים לגודל המיתקן כפי שנדרש בתקנות החשמל (רשיונות), התשמ”ה-1985. בתקנות אלו מפורטים תנאים למתן רשיון והעבודות המותרות לחשמלאים בעלי רשיון מכל הסוגים. בתקנה 7 לתקנות הנ”ל מפורטים סוגי הרשיונות ובסימן י”ד: חשמלאי-שירות, תקנה 29. תנאים למתן רשיון חשמלאי-שירות צוין רשיון חשמלאי-שרות לאדם המבצע סוג מסוים של עבודת חשמל בתחום התמחות: 
“(8) מערכות קירור ומיזוג אוויר” במקרים שלא קיימת לגביהם דרישת הסמכה לפי חוק יש לוודא שמבצע העבודה מכיר היטב את מערכת המיזוג אותה הוא אמור לתחזק וחיוני שהוא עבר השתלמות/הסמכה על ידי היצרן.


פי.סי.חץ