יוצאים לדרך

יוצאים לדרך

המכרז להקמת מתקני הדגמה במיזוג אוויר תרמו-סולארי יצא לאוויר העולם במטרה להניב חיסכון ניכר בהוצאות על מיזוג אוויר ואנרגיה

אלון גני
מדינת ישראל הינה בין המדינות שבהן השימוש במיזוג אוויר הוא מהגבוהים בעולם. בממוצע ישנם מעל 300 ימי קרינת שמש בשנה, כשאינטנסיביות השימוש במיזוג אוויר היא כ-280 ימים בשנה בממוצע.
לאור הניסיון הרב שנצבר בישראל בתחום המערכות הסולאריות לייצור מים חמים, משרד התשתיות הלאומיות החליט לבדוק היתכנות טכנולוגית וכלכלית של שימוש באנרגיה סולארית למיזוג אוויר. לשם כך הקציב המשרד כ-  400 אלף ש"ח לתמיכה בפרויקטי הדגמה.

חסכון במיזוג אוויר ואנרגיה
הצלחות ההדגמות ושימוש שייעשה בטכנולוגיה זאת עשויים להניב חיסכון ניכר בהוצאות על מיזוג אוויר אצל הצרכן הסופי. שימוש נרחב בטכנולוגיה עשוי אף להקטין את תלות המדינה ביבוא דלקים והקמת תחנות כוח. לייצור קוט"ש חשמל אנו משתמשים ב-260 גרם של דלק פוסילי ומייצרים כ-750 גרם של פחמן דו-חמצני. שימוש באנרגיות מתחדשות יקטין את פליטת מזהמי האוויר באופן משמעותי. היקף החיסכון של פרויקט ההדגמה ימדד בהתאם לתוצאות שהושגו לאחר הקמת הפרויקט והפעלתו באתר הנבחר.
השתתפות משרד התשתיות בפרויקטי ההדגמה תהיה בהיקף של עד 30% מעלותו המאושרת של הפרויקט, אך לא יותר מ-200 אלף לפרויקט, כולל מע"מ.
להלן הפרטים המרכזיים המופיעים במכרז. לקבלת פרטים מלאים בנידון, יש לפנות לאתר משרד התשתיות הלאומיות- מדור מכרזים בתחום האנרגיה: http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Tenders.

תנאי הסף להשתתפות במכרז
הצעה שלא תעמוד באחד או יותר מתנאי הסף הבאים תיפסל מהשתתפות במכרז.
1. מתקן ההדגמה יותקן בתחומי מדינת ישראל ויהודה ושומרון בלבד.
2. על מתקן ההדגמה לנצל את אנרגיית השמש למיזוג אוויר, ללא מעבר דרך אנרגיה חשמלית.
3. עלות הפרויקט לא תפחת מ-100 אלף ש"ח כולל מע"מ.
4. התחייבות המציע כלהלן בהתאם לנוסח המצורף בנספח ח':
    א. להפעיל את המתקן לפחות חמש שנים.
    ב. להעביר למשרד נתונים חודשיים בשנה הראשונה להפעלת המתקן ונתונים רבעוניים          בארבע השנים לאחר מכן על פי דרישת האגף.
    ג. לפתוח את המתקן למעוניינים להיחשף לטכנולוגיה, בתאום מראש. בשנה הראשונה לפחות פעמיים בחודש ומהשנה השנייה לפחות 12 פעמים בשנה.
    ד. לאפשר למשרד לפרסם נתונים אודות ביצוע הפרויקט ותוצאותיו בהתאם לאמור בנספח א' למכרז.
    ה. אם הפרויקט יופעל אצל לקוח של המציע, ימציא המציע בנוסף להתחייבותו, כתב התחייבות מהלקוח.
5. הספק המערכת בפרויקט יהא לא פחות מ-140 קו"ט תרמיים שהם כ-40 טון קירור (400 ,120 קק"ל לשעה).
6. שובר תשלום ע"ס 500 ש"ח עבור רכישת מסמכי המכרז. השובר אינו ניתן להעברה והתשלום לא יוחזר למציע.
7. אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז ואין, לפי שיקול דעת המשרד, חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, שיש בו כדי לפסול את מתן השירותים על ידי המציע.

ההצעה
המציע יצרף להצעתו: 
1. תכנית סכמטית מפורטת של מתקן ההדגמה- מערכת מיזוג תרמו סולארית על כל חלקיה (כל היחידות לרבות מכשירי המדיה).
2. תיאור הפרויקט: תיאור מילולי מלא של הפרויקט, מפרט טכני (כולל ציוד לבקרת תוצאות, שיותקן באופן קבוע כחלק מהפרויקט: מד ספיקת רגשי טמפרטורה, מד קרינה גלובאלי ואוגר נתונים), כתב כמויות, תיאור פעולות נלוות, פירוט עלות הפרויקט על כל מרכיביו (בהתאם למפרט הטכני וכתב הכמויות ולרבות עבודה).
3. במקרה של החלפת מערכת מיזוג קיימת, תיאור הפרויקט יכלול מדידת צריכה, תקופה מדידת צריכה, תרגום הצריכה שנמדדה לצריכת בסיס שנתית, והאלגוריתם לחישוב התרגום האמור (ראה סעיף 10-11 להלן "תיאור האתר והמצב הקיים").
4. צריכת הייחוס בחשמל (במידה ומוחלפת אנרגיית חשמל באנרגיית שמש) ו/או בדלקים המוחלפים (במונחים של קוט"ש תרמיים או קק"ל לשנה, ובנוסף לכמויות המבוטאות בק"ג או טון או ממ"ק).
5. פרטי הדלקים או החשמל אשר האנרגיה המתחדשת אמורה להחליף.
6. הצפי ליתרת צריכת האנרגיה לאחר ביצוע הפרויקט (מבוטא גם בקוט"ש תרמי או קק"ל בנוסף לק"ג או ממ"ק).
7. תיאור האתר והמצב הקיים: תיאור מילולי וסכמטי של האתר בו יותקן הפרויקט אשר יכלול תיאור מילולי וסכמטי של מושא הפרויקט (מערכות, ציוד) והקשר הפונקציונלי בין מושא הפרויקט והאתר (לדוגמא: מערכת מיזוג האוויר משרתת רק את המחצית המערבית של הבניין). כמו כן, יתוארו עומס הקירור וצריכת האנרגיה של מושא הפרויקט.
8. יש למדוד את עומס הקירור וצריכת האנרגיה של מושא הפרויקט לפי זמני תעריף עומס בזמן (תעו"ז)- דהיינו, צריכה בפסגה, צריכה בגבע וצריכה בשפל. אם תוכנן פרויקט המתבסס על מתקן זהה הפועל באתר אחר, תתקיים המדידה על פרק זמן שלא יפחת מחודש לפני הגשת ההצעה. במקרה של מתקן חדש, תוגש הערכת החיסכון הנ"ל בהשוואה למערכת קונבנציונלית בהספק זהה למוצע.
9. כשמדובר במקורות אנרגיה שאינם חשמל, יש לציין את הצריכה בהתפלגות האופיינית למציע או לקוחותיו. את הצריכה האמורה, יש לתרגם לצריכת בסיס שנתית בהתאם לאלגוריתם אשר יוגש כחלק מהתיאור.
10. על הציוד הקשור לטכנולוגיה שבה יעשו שימוש בפרויקט (ציוד מותקן) לעמוד בתקן הישראלי. במקרה ואין תקן ישראלי, על הציוד לעמוד בתקן בינלאומי או תקן לאומי אחר ככל שידרוש המשרד.
11. ניתוח כללי (IRR): תוגש הערכה כללית בדבר החיסכון הכולל, עלות קילוואט שעה (קוט"ש) נחסך, תקופת ההחזר הגולמי (בחודשיים) ערך נוכחי (PV) של החיסכון וכן תשואת הפרויקט. לצורך זה, יבוצע החישוב על בסיס ריבית של 5% לאורך החיים היעיל של מושא הפרויקט.
12. לוח זמנים: ההצעה תכלול לוח זמנים לפרויקט. על לוח הזמנים המוצע להתייחס לאבני הדרך הבאות: א. מועד קבלת אישורים סטטוטוריים, במידת הצורך.
        ב. מציעים המבצעים את העבודה בעצמם- מועד רכישת מלוא הציוד הדרוש על פי כתב הכמויות.
        ג. מועד תחילת העבודה בפועל.
        ד. מועד הפעלת נשוא הפרויקט.
המשרד יהיה רשאי להורות על קביעת אבני דרך נוספות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

דירוג הפרויקטים
היה כל הסכום הדרוש לאישור ההצעות שעמדו בתנאי הסף נמוך או שווה לתקציב שיועד ע"י המשרד למכרז זה, ייקבעו הזוכים ללא דירוג לאחר בחינת ההצעות. היה וסך כל הסכום הדרוש גבוה מהתקציב המיועד, ידורגו הפרויקטים על פי אמות המידה הבאות:
א. שימוש מרבי באנרגיה למיזוג אוויר- עד 100 נקודות, כאשר ההצעה המשתמשת בכמות הגדולה ביותר של אנרגיה סולארית למיזוג אוויר תקבל את הציון המקסימלי ושאר ההצעות ידורגו באופן יחסי.
ב. שימושים נוספים שייעשו באנרגיה השיורית- עד 60 נקודות, כאשר ההצעה שתעשה את השימוש הגדול ביותר בקק"ל באנרגיה השיורית תקבל את הציון המקסימלי ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליה.
ג. החיסכון הצפוי באנרגיה לאחר הפעלת המערכת (כאשר קוט"ש מחושב לפי 260 גרם דלק לקוט"ש) ביחס להפסק המערכת- עד 40 נקודות:
   1. במקרה של החלפת אנרגיה חשמלית- ביחס לחיסכון הצפוי בחשמל.
   2. במקרה של חיסכון בדלק פוסילי- ביחס לכמות הדלקים (סוג הדלק או גז טבעי) הצפויים להיחסך בשווה ערך קילוואט שעה (במקרה והמערכת המוחלפת היא ספיגה משאבת חום כגון מערכת ספיגה מופעלת בדלק).
   3. ההצעה שתציג את החיסכון הצפוי באנרגיה הגדול ביותר תקבל את הציון המקסימלי ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליה.
ד. תינתן תוספת של 10 נקודות להצעות המבוססות על מדידה בפועל של מתקן קיים הזהה למוצע, לעומת חישובים המבוססים על הערכה בלבד.
הזוכה/ים ייקבעו עד למיצוי התקציב שיועד לכך על ידי המשרד.

מפרט - הגדרות
הפרויקט: 1. מתקן ההדגמה לייצור "קור" למיזוג אוויר המורכב בעיקר מ"משאבת חום המונעת ע"י חום" (Heat actual heat pump) וקולטי שמש תרמיים ומתקני עזר נוספים, שהספקו לא יהיה קטן מ-40 טון קור.
       2. אוסף של פעולות האמורות להתבצע בארץ, אשר במועד האחרון להגשת ההצעות לפי נהלים אלה, טרם החלו בביצועם בפועל, ואשר ביחד, אמורות להביא, לפחות, לתוצאות המינימליות של הפעלת מערכת תרמו- סולארית להפקת קור וחום.
       3. פעולות תכנון וקיום תהליך מכרז לא יחשבו כביצוע פעולות פרויקט בפועל.
תקופת המדידה בשנה הראשונה מתום התקנת מערכת המיזוג יועברו למשרד התשתיות נתונים רציפים חודשיים עם ניתוח החיסכון והצריכה. החל משנה שניה ועד השנה החמישית יועברו למשרד התשתיות נתונים רבעוניים כאמור, חיסכון וצריכה.

עמידה בביצוע התכנית
משרד התשתיות הלאומיות, באמצעות מפקח מטעמו, יהיה רשאי לעמוד מקרוב על ביצוע התכנית ולהשוות את הביצוע לפרטים ולנתונים שהוגשו במסגרת ההצעה. כמו כן, יהיה סיום ביצוע הפרויקט (בהתחשב בסוגו) טעון אישור המפקח.
בהודעת הזכייה שתצא למציע תוגר המתודולוגיה למדידת תפוקת האנרגיה. לא הוגדרה מפורשות באישור הזכייה, תהיה היא כפי שהוצעה בהצעה. נתוני המדידה יימסרו בפורמט שייקבע על ידי המשרד.
לאחר השנה הראשונה יעביר הספק סיכום של תוצאות המדידה ומידע תפעולי של המערכת. בתום תקופת המדידה האמורה לעיל, יסכם הספק את תוצאות הפרויקט.
המשרד יהיה רשאי- לפי שיקול דעתו הבלעדית ועל חשבונו- לבצע ביקורת או מדידות ביניים, במהלך תקופת המדידה לכל צורך שימצא לנכון וזאת בתאום עם הספק ומבלי לפגוע במתקן ההדגמה.
 
 


פי.סי.חץ