הוגשה הצעת חוק לחיבור מחנות צה

הוגשה הצעת חוק לחיבור מחנות צה"ל לביוב

בהצעת ההחלטה נאמר כי העדר הטיפול בשפכים ע"י משרד הביטחון במחנות צה"ל, גורם לזיהום מקורות מים ולפגיעה חמורה בסביבה.

משרד התשתיות והמשרד להגנת הסביבה הגישו לממשלה הצעת החלטה משותפת להסדרת מערך הביוב של מחנות צה"ל.

בהצעת ההחלטה נאמר כי העדר הטיפול בשפכים ע"י משרד הביטחון במחנות צה"ל, גורם לזיהום מקורות מים ולפגיעה חמורה בסביבה.

תקציב התוכנית, על-פי אומדן משרד הביטחון שהוצג בוועדה, מוערך בכ-400 מיליון שקל עבור ההתחברות הפיזית בלבד - ללא עלות ההשקעה היחסית במערכות. ההשקעה תיפרס לשלוש שנים, כך שבכל שנה יוקצו 133 מיליון שקל.

לפי התוכנית, משרד הביטחון יהיה זה שיבצע את חיבור מחנות צה"ל המפורטים בתוכנית למערכות ביוב קיימות, ובמקרים בהם החיבור למערכות ביוב קיימות אינו אפשרי, על-ידי הקמת פתרונות ביוב למחנות, זאת תוך שימוש בטכנולוגיות יעילות, סטנדרטים מקובלים ובתיאום עם המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים. התוכנית תבוצע על פני שלוש שנים, בהתאם לסדרי העדיפויות המפורטים בתוכנית.

הנושא עלה לראשונה לכותרות במהלך אוקטובר 2004, כאשר פורסם דוח מבקר המדינה לאותה שנה, במסגרתו נערכה בחינת נושא שמירת איכות הסביבה ע"י צה"ל, תוך התייחסות לנושא הליקויים בטיפול שפכי המחנות. הדוח העלה כי בחלק ממחנות צה"ל קיימים פתרונות קצה ברמה המקומית, כאשר חלק ממתקני הטיפול ישנים, אינם עומדים בתקני האיכות הנדרשים ואין בהם פתרון לסילוק הקולחין.
בעקבות הדוח הוקמה ועדה מקצועית בין-משרדית בראשות ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהשתתפות נציגים ממשרד התשתיות, משרד הביטחון וצה"ל, הרשות הממשלתית למים ולביוב, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. הוועדה סקרה את כל מחנות צה"ל באזורים השונים וגיבשה המלצותיה על-פי סדר עדיפות לביצוע העבודות משיקולי תברואה, סביבה ומקורות מים.


פי.סי.חץ