משרדי ממשלה חויבו להשתמש בחומרי בנייה ממוחזרים במכרזים

משרדי ממשלה חויבו להשתמש בחומרי בנייה ממוחזרים במכרזים

הוראת החשב הכללי כוללת, בין היתר, את ההנחיות הבאות: בהתקשרויות של משרדי ממשלה לצורך הקמת תשתיות, הכוללות שימוש בחומרי מחצבה כחומר מילוי ואשר ניתן להשתמש בהן בחומר בנייה ממוחזר, תחול חו

החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן, פרסם הוראה המחייבת שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בהתקשרויות משרדי הממשלה ובמכרזי תשתית גדולים שעורכת המדינה.

יש לציין כי כיום, כמות פסולת הבניין הנוצרת בישראל מוערכת בכ-3 עד 4 מיליון טון בשנה. לאתרי סילוק פסולת מוסדרים מגיעים רק כ-2 מיליון טון פסולת בנייה בשנה (כ-50%), עקב מספרם המצומצם של האתרים המוסדרים, ריחוקם של האתרים ממרכזי יצור הפסולת וחוסר פיקוח מספק ברשויות המקומיות על כמויות פסולת הבנייה הנוצרות בתחומן. כתוצאה מכך, מגיעה הפסולת לאתרים פיראטיים או מושלכת בשטחים פתוחים, בשדות ובצידי דרכים, מה שמביא לזיהום הקרקע ומי התהום, לפגיעה במאזן האקולוגי ובבעלי-חיים ועוד.

למיחזור פסולת הבניין ערך כלכלי הבא לידי ביטוי בצמצום ההשפעות החיצוניות והישירות הנובע מהפחתת פסולת הבניין המושלכת בשטחים הפתוחים, הפחתת נפחי הפסולת המובאת להטמנה ומהפחתת ניצול משאבי הטבע המוגבלים .

הוראת החשב הכללי כוללת, בין היתר, את ההנחיות הבאות:                                                                     
בהתקשרויות של משרדי ממשלה לצורך הקמת תשתיות, הכוללות שימוש בחומרי מחצבה כחומר מילוי ואשר ניתן להשתמש בהן בחומר בנייה ממוחזר, תחול חובת שימוש בחומר בנייה ממוחזר ב-20% לפחות מחומר המילוי.    
                                                                                                                                          
במכרזי תשתית בעלי היקף נרחב, כגון פרויקטי PPP בתחומי הבינוי, ההתפלה, התחבורה וכדומה, או במכרזים רלוונטיים נוספים, שסכומם עולה על 100 מיליון ₪, ייכללו הדרישות הבאות בקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה, וכן ייקבע לכל אחת מהן משקל יחסי: שימוש נוסף בחומרים ממוחזרים מעבר ל-20% ומחזור פסולת הבניין באתר הבנייה או פינויה לאתר מיחזור מוסדר.

אורן ציין כי יישום ההוראה בהתקשרויות משרדי הממשלה, תביא לפיתוחו של שוק מיחזור פסולת בניין בישראל ותעודד גם את המגזר הפרטי לפעול באופן דומה. "אני רואה חשיבות רבה בקידום מדיניות ידידותית לסביבה ולשימוש בכלים העומדים לרשותנו בהתקשרויות הממשלה ליישום מדיניות זאת. צעד זה משתלב עם צעדים נוספים שמקדם אגף החשב הכללי בתחום זה, ובכלל זה הקמת תחנות כוח סולריות ופרסום מכרז להתייעלות אנרגטית של משרדי הממשלה".                                                                                          


פי.סי.חץ