שימוש מושכל בחשמל - כורח המציאות

שימוש מושכל בחשמל - כורח המציאות

חברת החשמל, בשיתוף עם משרד התשתיות הלאומיות והמשרד להגנת הסביבה, החלה ביישום של תוכנית מקיפה, הכוללת פעילויות המיועדות להכוונת הלקוחות לפי קהלים שונים, לשימוש מושכל בחשמל.

סימינה ברטשניידר
בתקופה בה מחירי הדלקים בעולם מאמירים באחוזים ניכרים מדי חודש בחודשו, ועקב כך עולים מחירי הדלק בישראל, ובעקבותיו גם מחירי החשמל, שומה על חברת החשמל, המוגדרת כספק שרות חיוני, והרואה עצמה כחברה לאומית המחוייבת ללקוחותיה, להעלות על סדר היום הציבורי ולמודעות הציבור את חיוניות השימוש המושכל בחשמל וייעול צריכת האנרגיה. הטמעת המסרים בקרב ציבור הלקוחות ונקיטת פעולות אקטיביות, יביאו תועלת ללקוח הבודד מחד, ולמשק החשמל, מאידך. מאחר ולחברת החשמל כ 24 מיליון נקודות ממשק בשנה עם לקוחותיה, הושם דגש מיוחד על ניצול נקודות ממשק אלה לשם העברת מסרים מתוך הנחת יסוד שבמפגש אחד לאחד המסר עובר בצורה מיטבית וניתן לקבל משוב מיידי. מהם העקרונות של שימוש מושכל בחשמל או ניהול עומס בצד הביקוש (Demand-Side Management) כולל פעולות המכוונות לחיסכון/מניעת בזבוז בצריכת חשמל, הסטת עומסים משעות הפסגה לשעות השפל, הגבלת הביקוש המרבי בשעות הפסגה ובשעות הדחק במערכת אספקת החשמל הארצית. פעילויות בנושא ניהול עומס בתחום הביקוש, מחייבות נקיטת פעולות ארגוניות וטכניות המבוססות על היבטים של עלות-תועלת. התועלת לצרכן מפעולות לניהול עומס שהוא נוקט במתקנו, היא בשליטה טובה יותר בצריכת החשמל במתקן ובהפחתת התשלומים בעד צריכה זו. התועלת למשק הלאומי היא בכך,

ששינויים בעיתוי ובגודל הביקושים לחשמל עשויים להביא להקטנת עלויות ייצור החשמל ולשיפור אמינות אספקת החשמל.  הקטנת הביקוש המירבי לקוח המיישם שיטות ואמצעים המיועדים להקטנת הביקוש המירבי, עשוי לדחות את הצורך בהגדלת החיבור למתקן ועל-ידי כך, לדחות הוצאה הכרוכה בהגדלת החיבור (תשלום לחברת החשמל, עבודות תשתית הקשורות בהגדלת החיבור). ניתן להקטין את הביקוש המרבי בעיקר על-ידי שימוש במערכות בקרה ממוחשבות המתזמנות את פעולת העומסים השונים. הסדרים תעריפיים שונים מהווים תמריץ ללקוח להקטין את הביקוש המירבי.  הסטת הצריכה מפסגה לשפל לקוח המסיט את הפעלת מערכות/מכשירים מסויימים משעות שיא הביקוש לשעות השפל, נהנה מתשלום מופחת עבור צריכת החשמל במסגרת תעריף התעו"ז. הדבר מושג בעיקר על-ידי אגירת אנרגיה (Energy Storage) בשעות השפל וניצולה בשעות שיא הביקוש של המערכת ועל-ידי שינוי משטר העבודה (בקרת אנרגיה).  הגדלת הצריכה בשעות השפל במתקן בו יש צורך בהגדלת היקף הפעילות ו/או בהוספת מערכות צורכות חשמל, מומלץ לתכנן את הפעלת המערכות כך, שצריכת החשמל תהיה בעיקר בשעות השפל,

כדי להקטין את ההוצאות לחשמל. הדבר אפשרי על-ידי מעבר מטכנולוגיות דלקיות לטכנולוגיות מבוססות על חשמל (חימום מיקרוגל, אינפרה-אדום) שניתנות להפעלה בעיקר בשעות השפל, שבהן תעריף החשמל זול יותר (תעשיית שירותי מזון, מאפיות, בתי דפוס, טקסטיל).  חיסכון בצריכה יישום של צעדים ואמצעים טכניים לשימור אנרגיה/חסכון, מביאים להקטנת התשלום עבור צריכת החשמל, כלומר לחסכון כספי נטו ללקוח. החסכון מושג, למעשה, בכל שעות השימוש במערכות. בין האמצעים הטכניים לחיסכון בחשמל: יישום של בקרת אנרגיה, שיפור האיכות התרמית של המבנה, שימוש מושכל במתקני תאורה, בציוד מחשוב, במתקני מיזוג אוויר, במנועים וכו', שמירה על מקדם הספק תקין. חקיקה ותקינה חוק מקורות אנרגיה, התש"ן – 1989 ותקנותיו חוקק כדי לאפשר הסדרה של ניצול מקורות האנרגיה, הקצאתם בהתאם לצרכי המשק השונים ושימוש בהם ביעילות ובחסכון. כיום חלק מתקנות החוק הדנות באבטחת צריכת אנרגיה יעילה אינן חלות על משרדי ממשלה. הנושא בטיפול בתהליכי חקיקה במטרה להחיל את התקנות על כלל המשק. מבחינת התקינה יושם דגש על שני היבטים: ייזום תקנים חדשים/הרחבת תקנים קיימים (לדוגמה, הגבלת ההספק המרבי של מכשירים חשמליים במצב "הכן" והגדרת דירוג אנרגטי של המכשירים בהתאם לכך) ואכיפת תקנים קיימים (לדוגמה, אכיפת תקן ישראלי ת"י 1045 על חלקיו השונים, הקובע דרישות מינימאליות לאיכות תרמית של מעטפת בניינים מסוגים שונים. אכיפת תקן זה הינה במסגרת חוק התכנון והבניה באמצעות ועדות בניין ערים השונות). תעריפי ניהול עומס בצד הביקוש חברת החשמל מציעה ללקוחות ייעודיים הסכמים תעריפיים, אשר יבטיחו הורדת הביקוש בכ- 400 – 500 מגוו"ט, כדלהלן: • תעריף פסגה ניידת – תעריף גבוה מאוד עבור צריכה ב- 100 שעות שנתיות לפי דרישת חברת החשמל והנחה במחיר של שעות הפסגה והגבע בכל שאר ימות השנה. • הסדר להפעלת גנראטורים – זיכוי כספי בתשלום חשבון החשמל של הלקוח עבור ייצור חשמל לתצרוכת עצמית באופן עצמאי, בהתאם לתעריפי השעות שמפרסמת חברת החשמל. • הסדר השלת עומסים באמצעות ממסרי תת-תדר – ניתוק של הלקוח מרשת החשמל באופן אוטומטי כאשר נוצרת חריגה בתדר הרשת (לזמן קצוב ומספר ניתוקים קצוב), ותגמולו בהנחה קבועה בתעריף החשמל. כמו-כן נבחנת החלת תעריף תעו"ז ברירתי "חכם" ופשוט ללקוחות הביתיים, אשר יתרום לניהול עומס בצד הביקוש. לצורך זה מבוצעת פעילות מתואמת עם הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל, אשר אחראית על קביעת התעריפים, לפישוט התעריף הנוכחי ולהגברת השימוש בו. * הכותבת היא מהנדסת המחלקה לייעול הצריכה, אגף השיווק, חברת החשמל. לקבלת מידע נוסף www.israel-electric.co.il , faza-aheret@iec.co.il


פי.סי.חץ