ועדת ששינסקי ממליצה להגדיל את המיסוי על רווחי הגז

ועדת ששינסקי ממליצה להגדיל את המיסוי על רווחי הגז

הוועדה ציינה כי שיעור התמלוגים במדינת ישראל הינו שכיח בהשוואה למדינות העולם וכי שקלה באם להעלות את שיעור התמלוגים.

ועדת ששינסקי ממליצה כי שיעור התמלוגים בענף הגז והנפט יישאר 12.5% וכי יופעל היטל מדורג על רווחי החברות המפיקות. ההיטל ייקבע על פי ההכנסות המצטברות בניכוי ההוצאות והתמלוגים. על פי מודל שהכינה הוועדה ההיטל לא ייגבה בשנים הראשונות להפקה ויחול על חברות הגז והנפט לאחר שיחזירו את השקעתן בתוספת חמישים אחוזים.  בד בבד ממליצה הוועדה לבחינת המדיניות בנושא משאבי נפט וגז בישראל, לבטל את ההכרה הקיימת בחוק בהפסדים העתידיים של המשקיעים כתוצאה מהידלדלות כמויות הגז או הנפט במאגרים שנמצאו. כך עולה ממסקנות טיוטת הביניים שהגישה הוועדה לשר האוצר יובל שטייניץ.   

משמעות המהלך היא כי המדינה לא תעלה את שיעור התמלוגים מחברות הנפט והגז שקידוחיהם נשאו פרי, אך במקומם היא תגבה מהם היטל מס מדורג בגובה 20-60 אחוז בהתאם לרווחים. שיעור ההיטל ייקבע בהתאם ליחס שבין ההכנסות המצטברות בניכוי: הוצאות שוטפות, תמלוגים והיטל ששולם בשנים קודמות, לבין ההשקעה הכוללת בחיפוש ובפיתוח ראשוני של המאגר. הוועדה החליטה כי ההיטל לא ייגבה עד לשלב שבו יעמוד בסיס זה על יחס של 1.5 (החזרת ההשקעה במלואה בתוספת 50%, לפני מס חברות).  

הוועדה ציינה כי שיעור התמלוגים במדינת ישראל הינו שכיח בהשוואה למדינות העולם וכי שקלה באם להעלות את שיעור התמלוגים. בסופו של דבר הוחלט להשאיר את שיעור התמלוגים על-כנו וזאת בשל ההשפעה השלילית שעשויה להיות למהלך על פיתוחם של שדות רווחים פחות, כמו גם ההשפעה על רווחיות המאגרים תחת תנאי שוק משתנים, אשר עשויה אף להשפיע על יכולת המימון של המיזמים.                                                     


פי.סי.חץ