אלקטרה רשמה ירידה של 17% ברבעון השני

אלקטרה רשמה ירידה של 17% ברבעון השני

ההון העצמי של החברה, נכון לסוף הרבעון השני של 2011, הסתכם בכ-740 מיליון שקל

קבוצת אלקטרה, בבעלות אלקו אחזקות, רשמה ירידה של 17% ברווח הנקי ברבעון השני לכ-37.2 מיליון שקל, לעומת כ-44.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יש לציין כי ברבעון המקביל אשתקד כלל הרווח הנקי כ-10.1 מיליון שקל בגין תמורה נוספת במסגרת מכירת מפעל השנאים של אנרקו.
הקבוצה רשמה הכנסות בסך של כ-744.8 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-748.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010. ממאזן הקבוצה, העוסקת בייצור והתקנת מערכות מיזוג אוויר מרכזי, מעליות ומוצרי תשתית חשמליים, עולה כי אלקטרה שבבעלות אלקו אחזקות של משפחת זלקינד, נהנית מנזילות גבוהה, המתבטאת בכך שיתרות המזומנים ושווי המזומנים והשקעות לזמן קצר של הקבוצה הסתכמו בכ-412.8 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה, נכון לסוף הרבעון השני של 2011, הסתכם בכ-740 מיליון שקל.
בנוסף, רשמה החברה שינוי בהיקפי הפעילות במגזר השירות, האחזקה והסחר, שהניב במחצית הראשונה של 2011 עלייה בהכנסות לרמה של כ-386 מיליון שקל - גידול של כ-6% לעומת המחצית אשתקד. הכנסות הקבוצה בכל השנה שעברה הסתכמו בכ-2.8 מיליארד שקל. הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם ב-81.3 מליון שקל לעומת כ-80.4 מליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בסיכום חצי שנתי הסתכם בכ-168.6 מיליון שקל, גידול של כ-10.7% לעומת הרווח גולמי בתקופה המקבילה. הרווח הגולמי בשנת 2010 כולה הסתכם ב-321.8 מליון שקל.
עיקר הירידה ברווחי החברה נבע מסעיף הוצאות המימון, אשר הסתכמו במהלך הרבעון השני ב-23.1 מיליון שקל - עלייה של כ-67% לעומת התקופה המקבילה. בחברה מסבירים כי העלייה בהוצאות נובעת בעיקר מעליית המדד (כ-0.38% לעומת 2.16%), האחראי על עלייה בסך של כ-6.6 מליון שקל. כמו כן, עלייה בהוצאות ריבית בגין הלוואות לזמן קצר וארוך בסך של כ-2.4 מליון ש"ח ולבסוף השפעת השינוי של הדולר ביחס לשקל בגין הלוואה דולרית שנתנה החברה לחברת בת בשליטה, כך שבתקופת הדו"ח נרשמה בגין הלוואה זו הוצאות מימון של כ-2.2 מליון שקל. בעקבות התוצאות הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ- 40 מיליון שקל ואישר תוכנית לרכישה עצמית של אג"ח של החברה בהיקף של עד 50 מיליון שקל.


פי.סי.חץ