הרווח הנקי של אלקטרה ברבעון ה-3 נשחק ב-42%

הרווח הנקי של אלקטרה ברבעון ה-3 נשחק ב-42%

צבר ההזמנות של החברה עומד על 4.03 מיליארד שקל לעומת 3.78 מיליארד שקל בסוף 2010

חברת אלקטרה, אשר פועלת בתחום קבלנות התשתיות בארץ ובחו"ל, חתמה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 739 מיליון שקל, עלייה של 11% ביחס לרבעון המקביל. העלייה במכירות מיוחסת לגידול במגזר פעילות הפרויקטים למבנים בישראל ומגזר השירות, כאשר מנגד נרשמה חולשה בפעילות הפרויקטים למבנים בחו"ל.
נכון לסוף ספטמבר, צבר ההזמנות של החברה עומד על 4.03 מיליארד שקל, זאת לעומת 3.78 מיליארד שקל בסוף 2010. נתון זה אינו כולל הכנסות צפויות בהיקף של כ-800 מיליון שקל בגין ביצוע עבודות במסגרת פרויקט מתחם תנובה.
למרות העלייה בהכנסות, הרווחיות של החברה נשחקה ברבעון. הרווח התפעולי הסתכם ב-55 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת 87.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.
השחיקה ברווחיות הגיעה משלושה מגזרי הפעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל ומגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום. מנגד, פעילות השירותים, האחזקה והסחר הציגה שיפור ברווחיות.
התוצאות הכספיות של החברה הושפעו לרעה גם בפעילות המימון. הוצאות מימון  גבוהות שנרשמו ברבעון הנוכחי ביחס לרבעון המקביל שחקו את הרווח הנקי. קבוצת אלקטרה סגרה את הרבעון שחלף עם רווח של 30.2 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של 52.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.
בחברה מסבירים כי ברבעון המקביל אשתקד נכללה הכנסה משמעותית כתוצאה משערוך מגדל אלקטרה. עוד מצינת החברה כי בנטרול ההכנסות היה נרשם ברבעון הנוכחי גידול של 15% ברווח הנקי לכ-27.1 מיליון שקל, זאת לעומת 23.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
קבוצת אלקטרה פועלת כיום באמצעות החברות הבנות שבבעלותה ב-5 מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בארץ; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; שירות אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום ומגזר הזכיינות.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011, אלקטרה בע"מ מציגה שיפור במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, שתרם הכנסות של כ-1.21 מיליארד שקל, לעומת כ-1.14 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי מהמגזר, הכולל בין השאר מערכות מרכזיות לחימום ומיזוג אוויר, הסתכם בכ-29.1 מיליון שקל לעומת כ-42.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 


פי.סי.חץ