מצבנו בג'נטים

מצבנו בג'נטים

אפקט החממה שלא מפסיקים לדבר עליו ישפיע על כולנו, להלן כמה מהנבואות השחורות שיכולות להשפיע על עיסוקינו: יצור מזון, מים, חקלאות, בריאות הציבור ואפילו תיירות, לקרוא ולא לתייק!

שמואל מולדובן
מלאכתם של נביאי הזעם בתקופת המקרא לא הייתה אחד מהג'ובים המבוקשים במיוחד בלשון המעטה, כך היא מלאכתם של מדענים, ארגונים שעוסקים באיכות חיינו ושוחרי איכות הסביבה שהחלו להשפיע על כולנו.
מאחר ואנו חיים מעל 5000 שנה אחרי תקופת המקרא ולאורך השנים ביצענו מחקרים לרוב והתפתחנו טכנולוגית, עלינו לתת יותר תשומת למדענים, בעיקר לרואי השחורות מבניהם ולארגונים השונים שעוסקים באיכות הסביבה, לצפות במספר סרטים שמדמים את מה שיכול לקרות לנו ולהבין שהמצב בלשון החבר'ה בג'נטים.
התחממות כדור הארץ
התחממות כדור הארץ ניכרת בבירור בתצפיות המצביעות על עלייה בטמפרטורה הממוצעת של האוויר ושל מי הים, על התגברותם של תהליכי המסת שלגים וקרחונים ועל עליית פני הים. כמו גם השפעתה של החברה האנושית על התחממות כדור הארץ, בשל ההאצה בפליטת גזי חממה היום ודאית למדי, כך עולה מדוח מחלקת המחקר של הכנסת שהוכן לקראת ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה שעסקה בהתחממות כדור הארץ והשפעותיה על חיינו על הכדור הזה.
ההערכות הן שב-100 השנים הבאות תעלה הטמפרטורה ב-1.8–4 מעלות (תרחישים שונים מנבאים תוצאות שונות) ושגובה פני הים יעלה ב-18–59 ס"מ. נוסף על כך, צפויים מקרים רבים יותר של בצורת ושיטפון.
שינויי האקלים צפויים להשפיע על כל תחומי החיים ועל אוכלוסיות נרחבות של בני אדם ושל בעלי חיים.
צפויה הרעה במצב הבריאות
השינויים האקלימיים צפויים להרע את מצבם הבריאותי של מיליוני בני אדם, להביא לירידה בזמינות המים עבור יותר משישית מאוכלוסיית העולם, לפגוע בקו החוף, לפגוע בחקלאות, להזיק לאזורי המחיה של רבבות, לפגוע במקורות המזון ועוד. יש הערכות כי מצוקת מקורות המים תוביל לאי-יציבות אזורית ותגביר בעתיד עימותים בין מדינות.
מה בישראל ?
גם בישראל צפויים עלייה של פני הים, פגיעה במקורות המים ובאיכותם ושינויים במערכת האקולוגית עקב העלייה בטמפרטורות. לפיכך, יש חשש שבעתיד ייפגעו פגיעה קשה משק המים, החקלאות, האיזון האקולוגי והתיירות בארץ.
משרדי הממשלה, ובראשם המשרד להגנת הסביבה, עוסקים בנושא באמצעות ועדות בין-משרדיות שונות ובאמצעות הוועדה הלאומית למנגנון הפיתוח הנקי (CDM) המאפשרת סחר בגזי חממה. עם זאת, נראה כי עד כה ננקטו פעולות מעטות כדי לטפל בבעיה ולהיערך לשינויים, עקב התמקדות בפעילות הערכה של היקף התופעה ושל תוצאותיה.
התחממות כדור הארץ נדונה רבות בעת האחרונה, בעקבות כינוס ה-8G –  כינוסן של ראשי המדינות המתועשות – בגרמניה שנערך השנה והוויכוח שהתעורר שם בנושא זה.
השפעות עתידיות של שינויי האקלים
שינויי האקלים צפויים להשפיע על כל תחומי החיים ועל אוכלוסיות נרחבות של בני אדם ושל בעלי חיים. השינויים האקלימיים צפויים להרע את מצבם הבריאותי של מיליוני בני אדם ולשנות את משק המים, את החקלאות, את מקומות המגורים, את מקורות המזון ועוד.
מים
עד אמצע המאה צפויה מגמה מעורבת של זמינות מי נהרות: באזורים גבוהים זמינות המים צפויה לעלות בשיעור של 10%–40%. באזורים יבשים ובגבהים בינוניים זמינות המים צפויה לרדת בשיעור של 10%–30%.
 ב-100 השנים הבאות צפוי צמצום של מקורות המים מקרחונים ומהמסת שלגים ברכסי ההרים. עקב כך צפויה ירידה בזמינות המים עבור יותר משישית מאוכלוסיית העולם.
ההערכה היא כי צפוי ריבוי של אזורי בצורת מחד גיסא וריבוי של אזורים מוכי שיטפונות מאידך גיסא.
מזון
ברמה הגלובלית התחממות של עד שלוש מעלות צפויה להגדיל את כמות היבולים. התחממות רבה יותר צפויה להקטין אותה. באזורים גבוהים ובינוניים צפוי גידול מסוים בכמות היבולים. באזורים נמוכים, בייחוד באזורים טרופיים או יבשים, תקטן כמות היבולים .
ריבוי מקרי הבצורת והשיטפונות צפוי לפגוע בגידול המקומי של יבולים, בייחוד באזורים נמוכים. צפויה השפעה מעורבת על גידולי דגה ועל דגה טבעית.מה שיביא לגל העלאת מחירי המזון.
בריאות הציבור
ההערכה היא כי בריאותם של מיליוני אנשים תושפע משינויי האקלים, בדרכים שונות:
גידול של האוכלוסייה הסובלת מתת-תזונה או מתזונה לקויה.
עלייה במספר מקרי המוות, המחלות והפגיעות עקב גלי חום, שיטפונות, סופות, בצורות ושרפות.
עלייה במספר הסובלים ממחלות מעיים וממחלות לב– ריאה.
שינויים בתפוצת חלק מן המחלות המידבקות.
חקלאות
להתחממות הגלובלית צפויות להיות השפעות מנוגדות על החקלאות. מחד גיסא, מחקרים מצביעים על שיפור ביכולת ההטמעה (פוטוסינתזה) של צמחייה, עקב עלייה בריכוז הפחמן הדו-חמצני, ולפיכך השינויים יעודדו גידול של הצמחייה.
מאידך גיסא, הירידה בכמות המים הזמינה לחקלאות והעלייה במחיר המים צפויות לפגוע בגידולים ולהעלות את מחיר התוצרת החקלאית. אחת התחזיות מצביעה על ירידה ברווחיות החקלאית בשיעור של עד 20% בשנת 2100.
בריאות
בשנת 2003 מתו באירופה כ-20,000 איש כתוצאה מגלי חום. יש חשש שגם בישראל תהיה עלייה בתמותה ובתחלואה עקב שינויי האקלים והשינויים בתפוצה של חרקים ומזיקים.
אקולוגיה
עקב מיקומה הגיאוגרפי הייחודי של ישראל, על סף המדבר, ההתחממות עשויה לגרום למדבור – לנדידה של בעלי חיים, לשינוי מרחבי המחיה שלהם ולשינוי הצמחייה כחלק מהמערך האקולוגי כולו.
תיירות
הפגיעה בקו החוף עקב עליית גובה פני הים – הן בים התיכון והן בים סוף – והשינויים באקולוגיה היבשתית והימית עשויים להשפיע לרעה על התיירות ולפגוע באזורים שכיום הם מוקדי משיכה ייחודיים לישראל.
מה עושים ?
האמת היא שהארצות המפותחות בעולם ומשרדי הממשלה בישראל ובראשם המשרד להגנת הסביבה פועלים רבות לצמצום התחממות כדור הארץ באמצעות חוקים, חקיקה, תקנות, השתתפות בכנסים מקצועיים ואימוץ שיטות חדשות לשמירה על איכות הסביבה ועוד, אך השד יודע אם הם עושים מספיק.
השאלה האמיתית היא מה אנחנו כבעלי עסקים וכאזרחים מהשורה עושים ואיך אנחנו תורמים לעצירת התופעה?
איסוף בקבוקי פלסטיק ומיון אשפה למחזור למשל, הם בבחינת עשה, אך לא מספיק! טוב נעשה אם כל אחד מאיתנו בחלקת אלוהים הקטנה שלו יתחבר לארגון כל שהוא לשמירה על איכות הסביבה, ילמד ויבין את ההשפעה העצומה שיכולה להיות לכל אחד מאיתנו על איכות הסביבה ויעשה למניעת השואה האקולוגית הצפויה לנו, כשבראש העשייה יש לקבע את החינוך לשמירה על הסביבה, על מנת שהדור הבא אחרינו לא יקלקל וייהנה מאיכות חיים טובה יותר.
 


פי.סי.חץ