הכנסות אלקטרה ברבעון הראשון עלו לכדי 738 מיליון

הכנסות אלקטרה ברבעון הראשון עלו לכדי 738 מיליון

עיקר הגידול בהיקפי הפעילות נרשם במגזר שירות, אחזקה וסחר ובמגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות

קבוצת אלקטרה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2012 עם עליה של כ-7.6% בהכנסותיה לסך של כ-738.4 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-685.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהיקפי הפעילות נרשם במגזר שירות, אחזקה וסחר ובמגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל.
הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם בכ- 77.4 מיליון שקל, לעומת כ- 82.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2011. הירידה נובעת מכך, שבמגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל נרשמה ירידה בהכנסות וברווח, וזאת לאור העובדה שתוצאות המגזר כללו אשתקד הכנסות ורווחים בגין מספר פרויקטים גדולים באירופה שהגיעו לסיומם.
הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של אלקטרה בע"מ, הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2012 בכ-23.7 מיליון שקל, לעומת כ-34.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת כאמור, מהירידה בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, וכן מעלייה של כ- 4 מיליון שקל בהוצאות המימון בעיקר בעקבות השינויים בשערי המטבעות הזרים. בנוסף, הרווח הושפע משערוך מגדל אלקטרה בסך של כ-5 מיליון שקל, לעומת רווח משערוך בסך של כ- 8 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול בהיקפי פעילותה של אלקטרה בע"מ מתבטא גם בצבר העבודות של הקבוצה, שטיפס משמעותית והגיע בסוף הרבעון הראשון של שנת 2012 לרמת שיא של כ-5.5 מיליארד שקל, וזאת תוך הכללת חלק מהעבודות הצפויות בגין פרויקט עיר הבה"דים בדרום הארץ. יש לציין, כי נתון זה אינו כולל הכנסות צפויות בפרויקטי האגירה השאובה, פרויקט תנובה ומגדל W-PRIME. מרבית צבר ההזמנות מיועד לביצוע במהלך השנים 2012-2013.
ממאזנה של אלקטרה בע"מ עולה כי החברה נהנית מנזילות גבוהה. יתרות המזומנים ושווי המזומנים והשקעות לזמן קצר של הקבוצה הסתכמו לסך של כ- 391.9 מיליון שקל. ההון העצמי של הקבוצה, נכון לסוף חודש מרץ 2012, הסתכם בכ-744.7 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיווידנד בסך של כ-50 מיליון שקל שביצעה אלקטרה בחודש מרץ השנה. 
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "אלקטרה ממשיכה להציג גידול עקבי בהיקפי פעילותה, דבר המשתקף בראש ובראשונה בצבר העבודות של הקבוצה, שעלה לראשונה לרמה של כ-5.5 מיליארד שקל, והוא מבטיח לאלקטרה זרם תקבולים יציב בשנים הקרובות. הצבר מעיד על חיזוק מעמדה של הקבוצה בשוקי היעד שלה ועל התפתחות מנועי הצמיחה שלה".


פי.סי.חץ