הפרעת קצב

הפרעת קצב

מערכות אוורור איכותיות משפיעות על הביצועים ועל הבריאות!

יונתן רבה
ניסיון להערכה של ההשפעה של קצב תחלופת האוויר על ביצועים אובייקטיבים של עבודה משרדית (שנמדדו) התבצע במרכזי שירות טלפוניים ובניסויים במעבדה בעלת מאפיינים משרדיים.
במחקרים שנערכו במרכזי שירות טלפוניים נעשה שימוש במשך הזמן הנדרש לתקשר עם לקוחות באמצעות הטלפון, ולבצע עיבוד מידע רלוונטי באמצעות מחשב- תוצאה המצביעה על ביצוע.
במחקרי המעבדה, המשתתפים התבקשו לבצע עבודות משרדיות טיפוסיות כגון הגהה של טקסטים, הקלדה ופעולות מתמטיות פשוטות. מבדקים אלה מדדו מהירות ודיוק. 

מה המחקרים בודקים בעצם?

מחקרים אלה שינו באופן ניסיוני את קצב תחלופת האוויר בשעה שמרכיבים אחרים בניסוי נותרו ללא שינוי וזאת בכדי לחקור את ההשפעה של קצב תחלופת האוויר על הביצוע. נתוני קצב תחלופת האוויר הקיימים לא נמסרו למשתתפים במחקר. 
הנה דוגמא: תרשים 1 מראה על תוצאות מניסויי מעבדה מבוקרים שבוצעו על ידי שימוש בחלק של שטיח בן 20 שנים (מקור זיהום) שנלקח מבניין שבו הוגשה תלונה בעניין הזיהום. כאשר קצב תחלופת האוויר עלה או שהשטיח נלקח מהמקום הביצועים לנפש השתפרו. עבור נתון זה, הביצועים היחסיים התבססו על שילוב של יכולות הביצוע בהקלדה, פעולות חיבור ומבחני הגהה. נתונים אחרים מאותו מחקר הראו על שיפור במבחן חשיבה יצירתית כאשר דרגת ספיקת האוויר עלתה מ-6 ל-cfm20 (רגל מעוקב לדקה) לנפש. 
תרשים 1. מחקרי מעבדה מבוקרים שבוצעו בדנמרק מראים כי הביצועים, בהתבסס על הקלדה, פעולות חיבור ומבדקי הגהה, השתפרו כאשר מקור זיהום פנימי נלקח מהמקום (עמודות שמאליות) או כאשר דרגת האוורור לאדם עלתה כאשר מקור הזיהום נכח במקום. מקור הזיהום היה שטיח שנלקח מבניין בו נרשמו תלונות בנושא.
ביצעו ניתוח סטטיסטי של נתונים הזמינים מתוך מחקרים הנוגעים לאופן שבו קצב תחלופת האוויר השפיעה על הביצועים של עבודה משרדית (שכללו עבודה במרכז שירות טלפוני והדמיה של עבודה משרדית).

שיפורים בביצועי העבודה המשרדית!

תרשים 2 מציג הערכות של האופן שבו ביצועי עבודה משרדית משתנים ביחס לשינוי בקצב תחלופת האוויר לאחר הניתוח של ועיבוד של אחרים.
ביצועים (מהירות ודיוק) של משימות משרדיות טיפוסיות השתפרו ככל שקצב תחלופת האוויר עולה. עבור קצב תחלופת אוויר התחלתי הנע בין 14 ו-30cfm לנפש ממוצע הביצועים עולה ב-0.8% בקירוב לכל העלאה של קצב תחלופת האוויר ב- 10cfm לאדם. כאשר מדובר על קצבי תחלופת אוויר גבוהים יותר הביצוע הממוצע נמוך יותר, בקירוב 0.3% לכל העלאה של 10cfm בקצב תחלופת האוויר. 
תרשים 2. ביצועים חזויים של עבודה משרדית בקצבי תחלופת אוויר שונים ביחס לביצועים בערכי קצב תחלופת האוויר המצוין כייחוס. העקומות בתמונה 2 נגזרות מהמשוואות המייצגות את הרכב העקומה המשוקללת המוצגת בתמונה 2 של  עיבוד. עבור דרגות אוורור הנמוכות מ-28cfm לאדם הסבירות שהשיפור בביצועים עם קצב תחלופת האוויר קשור למזל נמוכה מ-10% (דהיינו, מרווח הבטיחות של 90%  אינו נכלל ביחידה). 
ניתן לבצע הערכה של ערכי ביצועים יחסיים (RP - relative performance) באמצעות המשוואות הבאות:
 להלן שתי משוואות המדגימות אפשרות לבצע הערכה של ערכי ביצועים יחסיים:
1. 
כאשר X הינו דרגת האוורור החדשה המבוטאת ב-cfm לאדם ו-y0 שווה ל-5.8127, 11.9260 ו-20.1553 עבור דרגות ייחוס של קצב תחלופת האוויר (דהיינו, דרגות התחלתיות) בערכים של 15, 20 ו-30cfm לנפש, בהתאמה. עבור ערכי ייחוס אחרים של קצב תחלופת האוויר ניתן לחשב את y0 באופן הבא:
2.

כאשר XR הינו קצב תחלופת האוויר לייחוס (דהיינו, הקצב ההתחלתי) ב-cfm לנפש. אין לעשות שימוש במשוואות לקצב תחלופת האוויר הנמוך מ-13.8cfm לנפש או דרגות גבוהות יותר מ-100cfm לנפש. החלק "מידע נוסף" במסמך זה כולל ערכים בטבלה של RP לשימוש נוח בחישובי עלות-תועלת. 

האם גם עבודה מעשית מושפעת מתחלופת האוויר?

תרשים 2 ומשוואות 1 ו-2 מבוססים רק על 9 מחקרים ו-26 נקודות נתונים. מחקרים אלה התייחסו רק למרכזי שירות טלפוניים ומשימות הקשורות בעבודה שעבורן ניתן היה לכמת את המהירות והדיוק. בשעה שהביצועים החזויים עולים יחד עם עליה בקצב תחלופת האוויר והינם מובהקים מבחינה סטטיסטית בנוגע לרוב הטווח המוצג, קיים עדיין שיעור אי ודאות גבוה בנוגע להיקף העלייה בביצועים אותם ניתן לחזות בזמן עבודה מעשית. יתכן שהשפעות קצב תחלופת האוויר על הביצועים בעבודה משתנות באופן מהותי ביחס לסוגים שונים של עבודה, איכות האוויר החיצוני ושיעורי פליטת זיהום ממקורות פנימיים או מאפיינים אחרים בבניינים המשפיעים על איכות האוויר בחלל.
*הכותב הנו הבעלים של חברת א. מערכות, המתמחה במתן פתרונות בתחום החימום, קירור ואוורור לחברות מפעלים גני אירועים ועוד. 
מידע נוסף בטלפון 0508330888  ובאתר החברה http://www.hcsystem.co.il/


פי.סי.חץ