מידרוג מאשרת לאלקטרה דירוג A1 לקראת הנפקה

מידרוג מאשרת לאלקטרה דירוג A1 לקראת הנפקה

בסך של עד 60 מיליון ₪ ערך נקוב, במסגרת הרחבת סדרה ג’

מידרוג מאשרת דירוג A1 באופק דירוג יציב לאגרות חוב שתנפיק אלקטרה, בסך של עד 60 מיליון ₪ ערך נקוב, במסגרת הרחבת סדרה ג’. תמורת הנפקת אגרות החוב מיועדת במלואה לפירעון חלויות שוטפות של חוב פיננסי.
השיקולים העיקריים לדירוג: לחברה מעמד עסקי מוביל בענף הקבלנות בישראל ובתחום המערכות האלקטרו-מכאניות בפרט והיקף פעילות רחב ומגוון התומך ביציבות ההכנסות והרווחים לאורך זמן. החברה מתאפיינת בפיזור עסקי רחב של פרויקטים ושל לקוחות. צבר ההזמנות של החברה הכולל צבר פוטנציאלי מסתכם למועד דו"ח זה לכ- 6.6 מיליארד ₪ (כ- 5.5 מיליארד ₪ למרץ 2012 וכ- 4.2 מיליארד ₪ לסוף שנת 2011). העלייה בצבר מיוחסת למגזר קבלנות הבנייה ובעיקרה בגין פרויקט עיר הבהדים, הגידול בצבר למועד דו"ח זה כולל צבר פוטנציאלי הנובע בעיקר מפרויקט תנובה ופרויקט W-PRIME.
אלקטרה מציגה יחס צבר הזמנות להכנסות מעל ל-2, המהווה אינדיקאטור חיובי לטווח הקצר - בינוני. החברה שומרת לאורך זמן על רווח תפעולי יציב, סביב 140-150 מיליון ש"ח והיא צפויה לעמוד בכך גם השנה. אנו מעריכים התמתנות מסוימת בצבר ההזמנות בטווח הזמן הבינוני, על רקע ההאטה הכלכלית במשק ובשוק הנדל"ן, תוך חזרה לרמות הצבר של שנת 2011. החברה חשופה לענף קבלנות הבנייה והתשתיות, המאופיין במחזוריות כלכלית, פעילות פרויקטאלית ורווחיות נמוכה יחסית.
החברה פועלת בהתמדה להגדיל את מרכיב ההכנסות משירותי האחזקה, על מנת לצמצם את חשיפתה למחזוריות תחום הקבלנות. מגזר שירותי האחזקה והסחר מאופיין ברווחיות גבוהה ויציבה לאורך השנים ובעל תרומה משמעותית לרווח. פעילות החברה בתחום היזמי במסגרת פרויקטים של בנייה ותשתיות משולבת, בדרך כלל, עם היותה קבלנית ראשית בפרויקט וזאת תוך חשיפה מתונה יחסית באקוויטי.
לחברה מינוף גבוה יחסית, לצד יתרות מזומן בהיקף משמעותי שהיא מחזיקה לאורך זמן. המינוף הגבוה מושפע מהשקעות שבוצעו בעבר בקרקעות שאינן מניבות. בסוף הרבעון הראשון 2012 הציגה החברה האטה ביחסי הכיסוי, נוכח עלייה בחוב הפיננסי נטו. יחסי הכיסוי של החברה איטיים יחסית לדירוג, אולם, יציבות הרווח, כמו גם רמת הנזילות הטובה, ממתנים סיכון זה.


פי.סי.חץ