רווח נקי של 55.1 מיליון שקל  לאלקו ברבעון

רווח נקי של 55.1 מיליון שקל לאלקו ברבעון

כתוצאה מהעלייה בהיקפי הפעילות ובצבר העבודות של אלקטרה במגזר הנדל"ן בעקבות המשך מגמת הצמיחה

קבוצת אלקו החזקות סיימה את הרבעון השני של שנת 2012 עם רווח נקי של כ-55.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-23.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. סך הכנסותיה של אלקו החזקות ברבעון השני של שנת 2012 הסתכמו בכ-1.69 מיליארד שקל, לעומת כ-1.56 מיליארד שקל ברבעון המקביל.
החברה סיימה את הרבעון עם רווח לפני מס בסך של כ-124 מיליון שקל, בהשוואה להפסד לפני מס בסך של כ-4.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ועם רווח מפעולות נמשכות בסך של כ-70.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-34.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
במחצית הראשונה של שנת 2012 רשמה אלקו החזקות רווח נקי של כ-66.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ- 32.1 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2011.
אלקו הינה חברת אחזקות ופרויקטים ובבעלותה חברת אלקטרה, הפועלת בתחום שירותי התשתיות וניהול נדל"ן ומספקת מערכות מיזוג אויר מרכזי, מעליות, מערכות תברואה ועוד; אלקטרה מוצרי צריכה, הפועלת בתחום היבוא והשיווק של מוצרי צריכה חשמליים וכן בפיתוח, יצור והתקנה של מערכות מיזוג אוויר ביתי ומסחרי בארץ ובעולם; ואלקטרה נדל"ן הפועלת בתחום הנדל"ן המסחרי המניב בישראל ובחו"ל.  
ההכנסות של אלקו החזקות במחצית הראשונה הסתכמו בכ-3.16 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.96 במחצית הראשונה של שנת 2011. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מגזר ייצור ושירותים למבנים ותשתיות כתוצאה מהעלייה בהיקפי הפעילות ובצבר העבודות של אלקטרה במגזר הנדל"ן בעקבות המשך מגמת הצמיחה בפעילות מקבצי הדיור בארה"ב של חברת אלקו-לנדמארק, במגזר שיווק מוצרי צריכה כתוצאה מצמיחה במגזרים מוצרי הצריכה החשמליים והרשתות הקמעונאיות ובעקבות איחוד לראשונה, החל מתחילת הרבעון השני, של פעילות "אייס-אוטו דיפו" בתחום "עשה זאת בעצמך". 
הרווח לפני מס הסתכם במחצית הראשונה בכ-161.5 מיליון שקל בהשוואה לכ- 5.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2011. העלייה ברווח לפני מסים על ההכנסה נבעה בין היתר מהעלייה בשווי ההוגן של נכסים, ביניהם בתחום מקבצי הדיור בארה"ב בסך של 96 מיליון שקל, ו"מגדל אלקטרה" בישראל, ותוצאות מימוש נכסים מניבים בחברות מאוחדות וכלולות.


פי.סי.חץ