הכנסות אלקטרה ברבעון השני צמחו בכ-10% לכ-776 מיליון שקל

הכנסות אלקטרה ברבעון השני צמחו בכ-10% לכ-776 מיליון שקל

עיקר הגידול בהיקפי הפעילות נרשם במגזר שירות, אחזקה וסחר ובמגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל

קבוצת אלקטרה סיימה את הרבעון השני עם עליה של כ-9.8% בהכנסותיה לסך של כ-776.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-707.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהיקפי הפעילות נרשם במגזר שירות, אחזקה וסחר ובמגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל.
הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-30.9 מיליון שקל, לעומת כ-37.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין, כי הרווח ברבעון השני כלל הכנסה של כ-6.6 מיליון שקל בגין עליית שוויו של מגדל אלקטרה, בו שותפה החברה בשיעור של 25%, כתוצאה מאכלוס מרבית השטחים המיועדים להשכרה בבניין. הרווח הגולמי ברבעון השני של 2012 הסתכם בכ- 79.4 מיליון שקל, לעומת כ- 74.1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2011. 
הגידול בהיקפי פעילותה של אלקטרה מתבטא גם בצבר העבודות של הקבוצה, שהמשיך לצמוח והגיע בסוף הרבעון השני לרמת שיא של כ-5.66 מיליארד שקל, וזאת תוך הכללת חלק מהעבודות הצפויות בגין פרויקט עיר הבה"דים בדרום הארץ. יש לציין, כי נתון זה אינו כולל הכנסות צפויות בפרויקטי האגירה השאובה, פרויקט תנובה ומגדל W-PRIME. מרבית צבר ההזמנות מיועד לביצוע במהלך השנים 2012-2013. עיקר הגידול בצבר הינו כתוצאה מהצטרפותה של אלקטרה לקבוצת "מבט לנגב", שהינה הזכיינית להקמת עיר ההדרכה של צה"ל בדרום הארץ, כאשר אלקטרה שותפה בשיעור של 30% בקבלן ההקמה של הפרויקט ובשיעור של 25% בקבלן התפעול של הפרויקט, שהיקפו הכולל נאמד בכ-7 מיליארד שקל. 
מבחינת החלוקה למגזרים ברבעון השני של שנת 2012 אלקטרה מציגה שיפור מהותי במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, שתרם הכנסות של כ-444.4 מיליון שקל, גידול של כ- 17.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במגזר השירות, האחזקה והסחר, הכולל בין היתר את פעילות המעליות ואת הפעילות בתחום ה-Facility management, נרשמה ברבעון השני עלייה בהכנסות לרמה של כ-200.6 מיליון שקל, לעומת כ-195.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
מגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, הניב לחברה ברבעון השני של השנה רווח תפעולי של כ- 8.3 מיליון שקל, לעומת רווח של כ- 21.5 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2011. הפעילות בתחום הפרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל הניבה לאלקטרה ברבעון השני הכנסות בסך של כ-133.9 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ- 138.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2011.
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "אלקטרה ממשיכה להציג גידול עקבי בהיקפי פעילותה ולהרחיב את סל הפתרונות שלה בשווקים בהם היא פועלת. במחצית הראשונה של השנה נרשמה עלייה בהיקפי הפעילות של החברה לקצב הכנסות שנתי של למעלה מ-3 מיליארד שקל ואנו ממשיכים לפעול כדי לחזק את מנועי הצמיחה השונים של אלקטרה".


פי.סי.חץ