קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
תוכנית לאיתור קרקעות מזוהמות

תוכנית לאיתור קרקעות מזוהמות

פורסם הזוכה במכרז להערכת עלויות ארצית של סקירה ושיקום קרקעות מזוהמות

 

המשרד להגנת הסביבה פרסם את שם החברה הזוכה במכרז להערכת עלויות ארצית של סקירה ושיקום הקרקעות המזוהמות - חברת אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות.

במסגרת המכרז (שיבוצע במימון משרד האוצר), יוערך היקף הקרקעות המזוהמות בארץ, יבוצע איפיון של המזהמים השונים הצפויים להימצא בקרקע ויוערכו עלויות הסקירה והשיקום של כלל הקרקעות המזוהמות בארץ. עבודה זו מבוצעת במסגרת קידום הצעת החוק הממשלתית למניעה ושיקום קרקעות מזוהמות שפרסם המשרד להגנת הסביבה לפני כשנה, ותסייע בין השאר בגיבוש רשימת עדיפות לאומית לטיפול בקרקעות מזוהמות. חברת אל.די.די היא אחת מהחברות הוותיקות והמובילות בתחום סקירה ושיקום של קרקעות מזוהמות בארץ.

בידי המשרד להגנת הסביבה מידע בדבר כ- 1,250 אתרי קרקע מזוהמת בדלקים, שמנים, מתכות ותרכובות כלורו-אורגניות, אשר רובם מהווים סכנה לבריאות האדם והסביבה וחלקם ידועים או חשודים כמסרטנים. יחד עם זאת, על סמך ניסיון המשרד וידע נרכש בעולם, ניתן להעריך כי קיימים בארץ עוד אלפי אתרי קרקע מזוהמת. ללא טיפול סביבתי ראוי, קיים סיכון לחשיפת הציבור בדרכי חשיפה שונות כגון: ע"י נשימת גזי הקרקע, מגע עורי ובליעה בדרכים ישירות ועקיפות, נשימת חלקיקי קרקע מזוהמת, וכן סיכון לסביבה, לחי ולצומח.

בימים אלו מקדם המשרד להגנת הסביבה הצעת חוק ממשלתית - "מניעת זיהום קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות, התשס"ט - 2008", יחד עם משרדי האוצר והמשפטים וגורמים רלוונטיים אחרים. לצורך הערכת היקף בעיית הקרקעות המזוהמות בארץ, קידום הצעת החוק, והערכות ליישום הצעת החוק, יש צורך באיסוף מידע נוסף, שישמש את משרדי הממשלה. המידע יסייע, בין היתר, בקבלת החלטות לגיבוש סדרי עדיפות לאומיים לשיקום אתרי הקרקעות המזוהמות בישראל ויאפשר להעריך את התקציב הנדרש לשיקום.

לצורך כך פרסם המשרד להגנת הסביבה מכרז 13/09 שעיקרי דרישותיו:

  • ביצוע סקרים היסטוריים מרחביים ברמה ארצית, וסקרים היסטוריים ממוקדים לאתרים נבחרים.
  • קביעת הבעלויות והמחזיקים בקרקע באזורים החשודים בזיהום והערכת היותם הגורמים המזהמים.
  • הערכת עלויות סקרי קרקע/גזי קרקע ושיקום הקרקע, בכלל האתרים שסומנו בסקר היסטורי מרחבי.
  • הערכה פרטנית לכל אתר שבוצע עבורו סקר היסטורי ממוקד.
  • הערכה כלכלית - הערכת שינויים בערך קרקע, היבטים נדל"ניים בין מצב בו הזיהום לא מטופל למצב בו הזיהום מטופל, כולל התייחסות לשינויי ייעוד קרקע. 
  • הרחבה לבחינת היבטים נוספים של הערכת האזורים המזוהמים וההשלכות הכלכליות.