קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
התנגדות לייקור המים

התנגדות לייקור המים

שאלת קביעת מחירי המים - העומדים להתייקר בקרוב - לא יורדת מסדר היום

שאלת קביעת מחירי המים - העומדים להתייקר בקורב - לא יורדת מסדר היום. גורמים חברתיים דורשים לשתף בכך את הציבור.

בינתיים הגישו כמה חברי נכסת הצעת חוק המנסה לעגן את זכות הציבור בנושא זה.

בה נאמר:


המים הם מוצר קיומי חיוני; הממשלה אחראית להבטחת אספקת מים לתושבי המדינה והיא נאמן הציבור לניהול בר קיימא של מקורות המים במדינה.  ההסדרה הממשלתית של משק המים מערבת שיקולים נרחבים של מדיניות וזיקות הדוקות לתחומים רבים כגון כלכלה וחברה, בריאות, ביטחון, סביבה, חקלאות ותעשייה, תיירות, רווחה ומדיניות חוץ.

 

ברבות השנים, משק המים בישראל זכה להערכה בינלאומית רבה. יחד עם זאת, בתקופות שונות היו בישראל משברי מים קשים, שעוררו ביקורת ציבורית והקמת ועדות, אשר בחנו את הגורמים למשברים. "ועדת ארלוזורוב" משנת 1997, "ועדת מגן" משנת 2002 ו"ועדת החקירה הממלכתית לניהול משק המים", שהגישה לאחרונה דין וחשבון בו פירוט מקיף של ליקויים בתהליכי קבלת ההחלטות במשק המים. מזמן לזמן, נבחנו עניינים שונים על ידי מבקר המדינה ובעקבות פניה מהוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת מיום 16.11.2009, הוגשה על ידי מבקר המדינה חוות דעת בנושא "קביעת מחיר המים". חוות הדעת עוררה שאלות כבדות משקל, בין היתר לעניין הרפורמה להעלאת תעריפי המים, העדר תכנית אב למשק המים ושיתוף הציבור.

 

בחברה דמוקרטית האחריות לגיבוש מדיניות מצויה בידי נבחרי הציבור, הממשלה ושריה ואילו תפקידו של הדרג הפקידותי המקצועי ליישם את המדיניות ובכלל זה לגבש חלופות למגוון תרחישים שיסייעו בגיבוש המדיניות, כל זאת בשקיפות מלאה, פנים ממשלתית וציבורית.  לעומת זאת, נושאים מובהקים של רגולציה שאינם כרוכים בשאלות של מדיניות, למשל קביעת תעריפים על בסיס עקרון עלות, צריכים להיות מופקדים בידי רשות רגולטורית בעלת סמכויות סטטוטוריות ולא בידי נבחרי ציבור.