קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
בוחנים שינוי בהחזר בלו לדלק

בוחנים שינוי בהחזר בלו לדלק

מוצע כי עדכון הבלו יהיה אחת לארבעה חודשים, בחודשים ינואר, מאי וספטמבר ולא אחת לשלושה חודשים

משרד האוצר בוחן שינויים בשיטות החזר הבלו על הדלק. 

מס הקניה החל על יבוא דלקים והבלו החל על דלק מייצור מקומי הינם מיסים קצובים המתעדכנים כל ארבעה חודשים, בינואר, אפריל, יולי ודצמבר, בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.

בקשות להישבון בלו על סולר לעוסקים הזכאים מוגשות כל חודשיים, ולכן ישנן תקופות דיווח אשר באמצע התקופה חל שינוי בשיעור הבלו בשל העדכון למדד (בחודשים אפריל ודצמבר). עדכון זה מסרבל את הגשת הבקשות שכן המשתמשים בסולר, הזכאים להישבון, אינם משלמים את הבלו ולכן אינם מודעים בדרך כלל לשינוי במדד ולחילופין הבקשות מוגשות בהתאם לשיעור הבלו הממוצע בחודשים הרלוונטים. בהתאם ישנם מקרים בהם מוגשות בקשות להישבון שלא תואמות את שיעורי הבלו הנכונים בתקופת הדיווח ואז יש צורך בשליחת הודעה למשתמש על הצורך בתיקון הבקשה כך שתתייחס לסכומי הבלו הנכונים.

על מנת לפתור בעיה זו ולהקל על ציבור המשתמשים המגישים בקשות להישבון, כמו גם על רשות המסים, מוצע כי עדכון הבלו יהיה אחת לארבעה חודשים, בחודשים ינואר, מאי וספטמבר ולא אחת לשלושה חודשים, כך שתיאום הסכומים לא ייעשה באמצע תקופת דיווח  אלא תמיד בתחילת תקופת דיווח. 

מכיוון ששיעורי הבלו על דלק ביצור המקומי זהים לשיעורי מס הקניה על דלק ביבוא התיקון המוצע יבוצע הן בצו הבלו על דלק (הטלת בלו) והן בצו תעריף המכס.

הפסד הכנסות למדינה מוערך ב- 10 מיליון ש"ח לשנה בהנחה של אינפלציה שנתית של כ- 2%. יחד עם זאת, היות וקיימים מדדים שליליים הצו יוגש גם לאישור ועדת הכספים של הכנסת.