קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
תלונות צרכנים על מדידת החשמל

תלונות צרכנים על מדידת החשמל

למועצה לצרכנות הגיעו תלונות רבות של צרכנים על חשבנות הנשלחים אליהם שלא על פי מדידה בפועל, אלא על בסיס הערכות צריכה

למועצה לצרכנות הגיעו תלונות רבות של צרכנים על חשבנות הנשלחים אליהם שלא על פי מדידה בפועל, אלא על בסיס הערכות צריכה. לרוב הצרכנים מלינים על כך שמקבלים חשבונות גבוהיים במיוחד, לתשלום באופן מיידי, שלא ניתן לחלק את החשבון לתשלומים ללא ריבית והצמדה וצרכן שמסרב לשלם מאויים בניתוק החשמל באופן מיידי. יצויין מבדיקת התלונות עולה כי חברת החשמל לעיתים בוחרת שלא להתייחס לפניות המועצה לצרכנות המגיעות בכתב .
התלונות בעניין שבנדון עוסקות במספר בעיות :
1.       תלונות בגין קבלת חשבון גדול במיוחד, על אלפי שקלים שמתברר כי שבמשך תקופה מאוד ארוכה הצרכנים קיבלו חשבונות על בסיס הערכה, מבלי ששמו לב לכך. דרישת התשלום הגבוהה נובעת מכך שחברת החשמל בדקה את המונה בפועל, לעיתים לאחר מספר שנים, ודורשת תשלום בגין ההפרשים, בחשבון אחד.
2.       תלונות בגין דרישת תשלום חשבון גבוה במיוחד, ביחס לחשבונות הקודמים,  כאשר הוא נערך על פי הערכה, ולא ברור על איזה בסיס נערך חשבון הערכה. בין היתר צרכנים שעברו דירה לדירה שהתברר שהמונה מקולקל נדרשו לשלם חשבונות על בסיס הצריכה של הדיירים הקודמים באותה דירה בשנה הקודמת. צרכנים אחרים נדרשו לשלם לפי הערכה כאשר נטען בפניהם כי הערכה מתבססת על החשבונות בשנה הקודמת , ואולם בפועל החשבונות בשנה הקודמות היו נמוכים יותר וכדומה.
3.       תלונות של צרכנים המקבלים חשבונות על פי הערכה לאורך שנים וכאשר הם מלינים על כך חברת חשמל טוענת שלא ניתן לבדוק את המונה בשל מניעה שאינה נובעת מחברת חשמל לטענתה, וזאת מבלי שצרכנים היו מודעים לכך שהיתה בכלל בעיה לקרוא את המונה, ובלי שהחברה פנתה לצרכן ודרשה שיאפשר את הקריאה. יצוין כי התקבלה תלונה מהישוב אבו סנאן שחברת חשמל הפסיקה לבדוק את המונים, למרות שהם נמצאים באזורים ציבוריים, והצרכנים קיבלו חשבונות על הערכה ונמסר לצרכן כי הוא יכול לתת לחברת חשמל את קריאת המונה והחשבון יתוקן וזאת מבלי שבכלל נטען שהיתה מניעה לקרוא את המונים ביישוב כולו.
4.       צרכנים מקבלים חשבונית על פי הערכה ובירור שהעלה כי ה"מונה נמצא מקולקל" אולם חברת החשמל איננה מתקנת את התקלה או מחליפה את המונה במשך חודשים ואף שנים. 
5.       צרכנים שנדרשו לשלם על פי הערכה בטענה שנמצא כי המונה חובל ולכן מחייבים אותם רטרואקטיבית על בסיס הערכה, ללא שהומצאו כל ראיות שאכן היתה חבלה במונה וכי אותם צרכנים הם האחראים לחבלה ולא הדיירים הקודמים. לדוגמא מקרה בו צרכן שעבר דירה גילה כי יש תקלה במונה בדירה החדשה, ביקש שהתקלה תתוקן וכך חברת חשמל עלתה על החבלה במונה. הצרכן החדש נדרש לשלם בגין "חבלה במונה" שארעה עוד בטרם עבר להתגורר בדירה.
6.       בחלק מהתלונות מלינים הצרכנים בנוסף על גובה החשבון גם על מועד קבלת החשבון, לעיתים יום אחד בלבד לפני המועד האחרון לתשלום.
ב.       המצב המשפטי
חוק משק החשמל התשנ"ו – 1996 מחייב את הרשות לשירותים ציבוריים חשמל להתקין אמות מידה לשירות אשר מחייבות את הספק היחידי במדינה, היא חברת חשמל. על פי אמות המידה שהותקנו קיימת חובה לבצע חישוב על צריכה על בסיס קריאת המונה בתקופת החשבון הרלוונטית. יחד עם זאת רשאית חברת החשמל לבצע הערכות צריכה במספר מקרים (אמת מידה 13):
-          מונה שהוסר או שקיים בו ליקוי אם כתוצאה מתקלה ואם כתוצאה מפגיעה.
-          החשמל נצרך של א דרך המונה ("צריכה שלא כדין")
-         לא ניתנה לחברה גישה למונה לצורך קריאתו "בימים ובשעות סבירות" מסיבות שלא בשליטת החברה ובלב ד שהחברה קראה את המונה לפחות פעם אחת ב- 12 חודשים שחלפו ממועד התשלום.
-         חברת החשמל רשאית לבצע "דילוג יזום" על קריאה, ובלבד שבחשבון שקדם לדילוג התבצעה קריאה בפועל ושולם לצרכן תשלום , שקבוע באמות המידה, בגין הדילוג היזום.
אמת מידה 14 נותנת לחברת החשמל שיקול דעת רחב בקביעת הערכת הצריכה, מאחר ואיננה מגדירה כי החישוב צריך להתבסס על תקופה מקבילה דאשתקד, או בשנה שלאחר שהליקוי התגלה אלה מאפשרת לחברה לבחור את התקופה להשוואה או להתייחס לאחוז הליקוי או הטעות של המונה, דברים אשר לא ניתנים לבדיקה על ידי הצרכנים.