קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
תוכנית הפיתוח למים והפקקים

תוכנית הפיתוח למים והפקקים

מסמך משרד התשתיות מנתח אילו צעדים להגדלת היצע המים נמצאים בתוכנית החירום לשנת 2011-2012

  1. הרחבת מתקני התפלת מי ים -
                                 א.         הרחבה באמצעות עבודה שלא במשטר תעו"ז (הפעלת המתקנים במתכונת של 24 שעות ביממה) - פוטנציאל תוספת המים מהרחבת מתקני ההתפלה בפלמחים ובחדרה באמצעות עבודה שלא במשטר תעו"ז עומד על כ - 27 מלמ"ק לשנה (7 מלמ"ק בפלמחים ו 20 מלמ"ק בחדרה). המים יכולים להיות מסופקים מיום החתימה על ההסכם (יפעלו בשיטה זו לתקופה קצרה של - 2-3 שנים).
 
                                 ב.         הרחבות קבועות של מתקני ההתפלה - פוטנציאל תוספת המים מהרחבות קבועות של מתקני ההתפלה הקיימים באשקלון, פלמחים וחדרה עומד על כ - 75 מלמ"ק לשנה (10 מלמ"ק באשקלון, 40 מלמ"ק בפלמחים, 25 מלמ"ק בחדרה). המים יוכלו להיות מסופקים כשנה – שנה וחצי מיום החתימה על הסכמי ההרחבה עם מפעילי המתקנים.
 
  1. התפלת מים מליחים -
                                 א.         הרחבת מתקני "להט" ו"גרנות" אותם מפעילה חברת מקורותחברת מקורות תתחיל מיידית בהרחבת מתקני ההתפלה בלהט וגרנות לגודלם הסופי, וכך, ניתן יהיה לקבל תוספת של  כ – 14 מלמק"ש מים מותפלים כבר במחצית 2013.
 
                                 ב.         הרחבת מתקן ההתפלה "מעגן התפלה" במעגן מיכאל - ניתן להתחיל מיידית בהרחבת מתקן ההתפלה של מעגן התפלה. פעולה זו תוסיף כ- 4 מלמק"ש, עד סוף שנת 2011
 
                                  ג.          הקמת מתקן ההתפלה בכפר מסריק הקמת המתקן תאפשר לספק מים מותפלים בהיקף של 5 מלמק"ש במחצית 2012.דרוש: הסדרת הנושא מול המשרד להגנת הסביבה.
 
                                 ד.         הקמת מתקן התפלה מעיין צבי - ניתן יהיה להתחיל לספק מים מותפלים בהיקף של כ - 6 מלמק"ש תוך 1.5-2 שנים מהוצאת צו רכישה.
 
                                 ה.         הקמת מתקן התפלה במועצה אזורית מטה אשר - ניתן יהיה להתחיל לספק מים מותפלים בהיקף של 3 מלמק"ש תוך 1.5-2 שנים מהוצאת צו רכישה.
 
                                  ו.          פוטנציאל נוסף להתפלת מליחים - נמצאת בבדיקה תוכנית להגברת הפקה של מים באקוויפר ההר שבאזור חוף כרמל והתפלתם.
 
3.       המשך ביצוע פרויקטים לניצול מרבי של מקורות טבעיים (קידוחי בצורת)
 
השלמת פרויקטים שהוחל בביצועם במסגרת פעולות הבצורת בשנים הקודמות, וכן תוספת של קידוחים חדשים.
תרומת המים המשוערת מביצוע הפרויקטים עומדת על כ - 20 מלמ"ק לשנה למערכות מי השתייה וכ – 10 מלמ"ק נוספים לחקלאות, וזאת בנוסף לכמויות שיתקבלו מהשלמת הפרויקטים שהוחל בביצועם במסגרת תוכנית החירום הקודמת.
 
4.       הגברת ניצול קולחין -
במסגרת תוכנית זו מוצע לקדם מפעלי השבה שניתן באמצעותם לספק תוספת קולחין תוך המרת מים שפירים בטווח המיידי של השנים הקרובות. הכמות המשוערת– 30 מלמ"ק.
החסם העיקרי בקידום פרוייקט - הצורך באיגום. דרוש: הסדרת הנושא מול מנהל מקרקעי ישראל.
 
 
5.       פיתוח ושדרוג תשתית הניטור (כמות ואיכות) -
תגבור מערך הניטור בשלושה קידוחי ניטור נוספים – בבית אליעזר מזרח, ברעננה מזרח ובנבטים. עלות הפרויקטים עומדת על 25 מלש"ח.
 
אילו נושאים מתוך תוכנית החירום לשנים 2011-2012 מעוכבים ומה החסמים המעכבים?
1.      הרחבת מתקני ההתפלה הקיימים באמצעות עבודה שלא במשטר תעו"ז - תוספת של כ 27 מלמ"ק כבר מסוף ינואר.
החסם: הסדרת הנושא מול החשכ"ל לא יאוחר מסוף חודש ינואר 2011.
2.      הרחבות קבועות של מתקני התפלת מי ים קיימים - פוטנציאל לתוספת של כ 75 מלמ"ק מהמחצית השנייה של שנת 2012. 
החסם:  סיום ההליך כולו ע"י וועדת המכרזים הבין משרדית (כולל הסכמים עם המתפילים) בתוך שלושה חודשים.
3.      התפלת מי ים מליחים- כ 27 מלמ"ק בהדרגה עד שנת 2014
החסם: התנגדויות של החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה אשר מערימים קשיים לגבי הרכז ממתקני ההתפלה.
4.      השבת קולחין - פוטנציאל המים עומד על כ 30 מלמ"ק כבר ב 2012.
החסם: מנהל מקרקעי ישראל ומוסדות התכנון.
5.      קידוחי חרום וטיוב בארות - פוטנציאל של כ 52 מלמ"ק כבר בשנת 2011.
החסם: קושי להשיג תהליך אישור מזורז מול מוסדות התכנון.
 
מהם הצעדים הנוספים הדורשים את הכרעת הממשלה?
צעדים קריטיים נוספים להגדלת ההיצע באופן ניכר נמצאים במחלוקת בין המשרדים ולגביהם תידרש החלטת ממשלה. שר התשתיות הלאומיות יגיש את הצעת ההחלטה תוך שלושה שבועות מיום הצגת מצב החירום בממשלה, ואלו הנושאים העיקריים שיוצגו בה:
1.       כיסוי העלויות הנוספות שייגרמו מירידה בביקוש, שלא דרך התעריףהשר גורס כי לא סביר לגזור גזירות על הציבור להקטנת הביקוש למים ובו בעת, להעלות את התעריף בצורה דרסטית. במצב החרום בו נתון משק המים הקיים נדרשת הממשלה לסבסד את ההפרש הנדרש בעלויות ההפקה.  
2.       מציאת המקורות התקציביים הדרושים לשם ביצוע תכנית הפיתוח של מקורות בהיקף של 1.2 מיליארד ₪ לשנת 2011 וביצוע תכנית החומש של מקורות בהיקף של כ 6 מיליארד ₪ - לצורך כך, דרושה החלטה של מועצת רשות המים, הצפויה להתקבל בפרק הזמן הנ"ל.
3.       החלטה על ההליך המהיר ביותר לגבי מתקן ההתפלה באשדוד - זאת לאור הבעיות שליוו את התהליך מתחילתו ולאור קבלת פסק הדין אשר פסק לטובת העותרת ונתן ל'מקורות' את האפשרות לחזור על הליך המכרז. קבלת פסק הדין במועד זה, והאמונה בהנהלתה של חברת 'מקורות',  מצדיקה מתן ארכה של שבועיים לשם הוכחה מעל כל ספק כי ל'מקורות' היכולת להתחיל ולסיים את התהליך תוך שנתיים וחצי בהתחשב בכל המכשולים שבדרך - משפטיים וביצועיים. באם לא נשתכנע, נציג את האלטרנטיבה בעלת פוטנציאל המימוש המהיר ביותר - אם באמצעות מכרז מהיר חדש ואם בדרך אחרת.
4.       המדינה זקוקה לחברה בבעלותה שתהיה בעלת ידע וניסיון גם בהפקת מים ממתקני התפלה, ולכן יש להבטיח את מקומה של 'מקורות', ככלי הביצועי היחיד של הממשלה בתחום המים, גם בצד הייצור ולא רק ההולכה. לכן, אם יוחלט שאשדוד לא תבוצע ע"י מקורות, אזי יש להבטיח את הקמת מתקן ההתפלה בגליל המערבי ע"י מקורות.
5.       תתקבל הכרעה לגבי מתקני התפלה יבילים וייבוא מים מבחינת כמויות, לוחות זמנים ועלויות. היבילים יכולים לספק בין 60-90 מלמ"ק, ועל-פי ההערכות, ניתן להכניסם לפעולה בתוך 8-9 חודשים. דרוש: תקנת פטור מיוחדת להקמת כלל מתקני ההתפלה היבילים על מנת לדלג על המכשולים הסטטוטוריים.