קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
הגברת התחרות בגז בייתי

הגברת התחרות בגז בייתי

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה צו המאפשר לשר התשתיות הלאומיות להאריך את תוקפן של שתי תקנות המקדמות את התחרות במשק הגז

 
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה צו המאפשר לשר התשתיות הלאומיות להאריך את תוקפן של שתי תקנות המקדמות את התחרות במשק הגז לצריכה ביתית. צו זה הוא חלק מרפורמה כוללת במשק הגז שתחילתה בחוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית)  תיקוני חקיק התשס"ח-2008שנחקק בינואר 2008 במטרה להסדיר את ענף הגפ"מ - גז בישול

הרפורמה במשק הגז לצריכה ביתית שיפרה אמנם את כושר התחרות של ספקיגז קטנים אך לא קידמה באופן משמעותי את יכולת המיקוח של הצרכן אל מול חברות הגזהגדולות. חברות אלו היו ועודן ספקיות השירותים העיקריות ובכוחן להכתיב מחירים ותנאי שירות. מטעם זה אושר הצו, המאפשר לשר התשתיות להאריך את תוקפם של שני סעיפים מרכזיים בחוק, שנקבעו במקור כהוראת שעה:
 
סעיף 17א בחוק קובע כי נאסר על ספק גז שקיבל הודעה מצרכן גז ביתי על הפסקת ההתקשרות עמו  להתקשר עם הצרכן ולהציע לו הטבות כלשהן מיום ההודעה ולמשך שישה חודשים 

 
סעיף 17ב בחוק קובע כי אין להפלות בין צרכנים דומים של ספקי גז. על ספק גז הפועל בפריסה ארצית לתת שירות זהה לצרכניו ברחבי הארץ למעט בנסיבות המצדיקות חריגה מכלל זה

עיקרי הרפורמה במשק הגפ"מ
מטרתה המרכזית של הרפורמההיא להסדיר את משק הגז לבישול באמצעות הגברת הפיקוח על הענף, עידוד תחרות והעלאת רמת השירות והבטיחות. את מטרתה מבקשת הרפורמה להשיג במספר דרכים:
 
איסור הכללת תנאים מגבילים בחוזה שנחתם בין ספק הגז לצרכן
 
חיוב ספק הגז היוצא למכור את צובר הגז לספק הנכנס
 
חיוב ספק הגז לבצע בדיקת תקינות למתקן הגז
 
חיוב ספק הגז לערוך חוזה התקשרות בכתב עם הצרכן
 
חיוב ספק הגז לערוך ביטוח לכיסוי חבותו בסכום הקבוע בחוק