קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מבקר המדינה על  שכר פורח בחברת החשמל

מבקר המדינה על שכר פורח בחברת החשמל

דוח מבקר המדינה שהתפרסם בימים אלה (אמצע מאי) תוקף את "גן העדן" בו פועלים עובדי חברת החשמל (בעיקר על חשבוננו)

כדאי לעבוד בחברת החשמל
דוח מבקר המדינה שהתפרסם בימים אלה (אמצע מאי) אינו מקדיש הפעם מקום נרחב לבחינת הפעילות הממשלתית בנושאי אנרגיה, חסכון והגנת הסביבה.
עם זאת הוא תוקף את "גן העדן" בו פועלים עובדי חברת החשמל (בעיקר על חשבוננו).
הדוח מספר כי בחודשים פברואר-ספטמבר 2010 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות לקביעתן של שיטות שכר עידוד ואת התשלומים בעבורו בחח"י. הבדיקה נעשתה בחח"י, באגף הממונה על השכר במשרד האוצר (להלן - הממונה על השכר) וברשות החברות הממשלתיות (להלן - רשות החברות).
עיקרי הממצאים
1.     רשות החברות אינה מקיימת מעקב סדיר על תהליך קבלתן ואישורן של ההחלטות בנושא שיטות שכר עידוד בחברה.
2.     בדוח השנתי שחח"י מגישה לממונה על השכר נכלל רכיב שכר העידוד בסעיף "תוספות שכר", והממונה על השכר לא דרש מחח"י להציג את הרכיב גם כסעיף נפרד לצד סעיף "תוספות שכר" כדי לתת לו גילוי נאות.
3.     באוגוסט 2005 החליט דירקטוריון החברה כי "אחת לתקופה" יקבל דיווח בנושא שכר עידוד, אבל מאז שנת 2007 הוא לא קיבל דיווח כאמור וגם לא עמד על קיום החלטתו.
4.     בין החברה ובין ארגון העובדים אין הסכמה בנוגע לקיום מנגנון להכרעה במקרה של אי-הסכמה במזכירות המועצה בנושא הנהגתן של שיטות שכר עידוד חדשות, וכך הנהגתן מתעכבת זה שנים רבות.
5.     לכ-3,300 מעובדי חח"י בשנת 2009 (כ-26%) שילמה החברה שכר עידוד לפי שיטות שהוחלו לפני שנת 2000, והראשונות שבהן לא עודכנו זה 35 שנה. אין החברה מכינה תחשיב של העלות והתועלת הצפויות לה מהחלתן של שיטות שכר עידוד חדשות.
6.     תוצאות דיונים בנושא הארכת תשלומי שכר עידוד המיועדים לתקופת הסבה, לתקופה ארוכה מ-12 חודשים בשל מעבר לעבודה עם מערכת ERP לא הובאו לאישורה של מזכירות המועצה לייעול וחיסכון כנדרש בנוהל של אגף ארגון איכות ובטיחות שבחברה.
7.     מספר העובדים הבכירים בחח"י בשנים 2008 ו-2009 היה 177 ו-170 בהתאמה. מערכת חישוב השכר לבכירים נפרדת מזו של שאר עובדי החברה, ושיעור שכר העידוד שלהם מחושב גם הוא במערכת חישוב שכר עידוד נפרדת מזו של שאר העובדים ומוזן למערכת השכר שלהם. מתוך קבוצת הבכירים, כ-100 בעלי הדרגות הגבוהות ביותר מקבלים תוספת חריגה לשכר העידוד, וזו לא קיבלה את אישור הדירקטוריון. התוספת הסתכמה בכ-355,000 ש"ח ובכ-373,000 ש"ח בשנים 2008 ו-2009 בהתאמה. המנכ"ל דאז הורה להוסיף ולשלם תוספת זו גם במקרים שבהם הקריטריון שנקבע לתשלום אינו מתקיים.
סיכום והמלצות
הליקויים שהעלתה הביקורת מלמדים שאין מעקב סדיר של רשות החברות, של הממונה על השכר ושל דירקטוריון החברה על תשלומי שכר העידוד, לרבות תשלומי שכר חריגים שלא אושרו כדין.
שיטות שכר עידוד עדכניות, המבוססות על השתכללות תהליכי העבודה, מיועדות להנעת עובדים להגביר את השקעתם בעבודתם, לשפר את יעילותם ולהעלות את תפוקתם. ואולם לנוכח הממצאים, ספק אם שכר העידוד בחברת החשמל ניתן למען השגתן של המטרות האלה בלבד. על הנהלת החברה: לפעול בנחישות להתאמת השיטות למטרות האמורות בשיתוף שאר הגופים הנוגעים בדבר; להקפיד ולבדוק אחת לכמה שנים את היעילות של כל אחת משיטות שכר העידוד הנהוגות ולעדכנה לפי הצורך; לגבש הסכמה עם ארגון העובדים בנוגע לזהותו של מנגנון הכרעה במקרים של אי-הסכמה בנושא הפעלתן של שיטות שכר עידוד חדשות, מתוך שיתוף שאר הגופים הנוגעים בדבר; לאשרן כדין; להקפיד ששכר העידוד יינתן עבור התייעלות ועבור העלאת התפוקה, ולא כתוספת שכר.