שותפות ”תמר” הוכרזה כמונופול באספקת גז טבעי

שותפות ”תמר” הוכרזה כמונופול באספקת גז טבעי

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ’ דיויד גילה, הכריז על שותפות "תמר" כמונופול בתחום אספקת הגז הטבעי, החל ממחצית שנת 2013. 
ההגבלות יחולו גם על פעילות השותפות: דלק קידוחים, אבנר חיפושי גז, נובל אנרג'י, ישראמקו ודור, חיפושי גז יוכרזו במאגרי גז אחרים דוגמת לוויתן או שמשון.
על פי חוק ההגבלים העסקיים קיימים איסורים מיוחדים החלים על בעל מונופולין והממונה יכול לתת לבעל מונופולין הוראות שיש בהן כדי למנוע פגיעה בתחרות או בציבור. בפרט, ישנו איסור בחוק על בעל מונופולין לנצל את מעמדו לרעה באופן שעלול להפחית את התחרות או לפגוע בציבור, בין היתר באמצעות קביעת מחיר מופרז או מחיר טורפני, אפליה בין לקוחות או התניה בתנאים לא מקובלים. חל גם איסור על סירוב בלתי סביר לספק את המוצר. 


פי.סי.חץ