דלק ישראל תספק סולר ל-OPC בשווי 200 מיליון שקלים

דלק ישראל תספק סולר ל-OPC בשווי 200 מיליון שקלים

אמש נחתם הסכם שיתוף פעולה בין דלק ישראל וחברת PC ROTEM LTD, במסגרתו תספק דלק ישראל סולר הסקה לצרכי הפעלת תחנת הכוח של OPC במישור רותם, בעלת כושר ייצור חשמל של כ- MW440. תחנת הכוח מיועדת להפעלה באמצעות גז טבעי, ועד אשר יסופק לתחנה גז טבעי, תופעל תחנת הכוח באמצעות סולר הסקה. 
תקופת ההסכם הינה עד ליום 31.12.2013, ול- OPC מוקנית אופציה להאריכו לתקופות בנות חודש ימים כל אחת, עד ליום 1 במרץ 2014. דלק ישראל מעריכה כי מחזור המכירות ממכירת סולר הסקה עשוי להסתכם בין כ- 200 מיליון שקלים ועד כ-300 מיליון שקלים. (הערכת החברה ביחס להיקף הכספי הכולל של ההסכם מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הנחות הצדדים באשר לכמות הסולר שתרכוש OPC, ואשר אין כל ודאות כי יתממשו, כולן או חלקן. מידע זה עשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות היקף כמויות סולר ההסקה שתספק החברה בפועל ל- OPC, תקופת ההסכם וכיוצ"ב).
OPC הינה חברה-בת (80%) של IC POWER LTD., חברה העוסקת בייצור אנרגיה ואשר בעלת השליטה בה הינה החברה לישראל בע"מ. בעלת המניות הנוספת (20%) ב- OPC הינה דלקיה ישראל בע"מ.
חברת דלק ישראל עוסקת בעצמה ובאמצעות החברות המוחזקות בשיווק ובהפצת מוצרי דלקים, בהפעלת תחנות תדלוק וכן בהפעלת רשת חנויות הנוחות "מנטה" המונה כיום 194 חנויות בפריסה ארצית, הממוקמות במתחמים הקמעונאים של תחנות "דלק" ובתחנות הרכבת. 


פי.סי.חץ