"תכנון משק החשמל לוקה בחוסר-חשיבה לטווח ארוך"

הוועדה לביקורת המדינה בכנסת דנה בדו"ח מבקר המדינה על תכנון משק החשמל ומימושו. יו"ר הוועדה, ח"כ אמנון כהן (ש"ס), הדגיש כי לאור הדו"ח עולה תמונה חמורה של חוסר-חשיבה לטווח ארוך, הסתמכות מוגזמת על הגז הטבעי וחשש להפסקות-חשמל ובזבוז מיליארדים גם הקיץ.
ע"פ מבקר המדינה, "משרד האנרגיה טרם הכין תכנית-אב ולא פעל לקידומה של תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה. לפיכך אין למשרד ולמשק האנרגיה מתווה תכנוני ארוך טווח בנושאים מרכזיים, לרבות משק החשמל. המשרד גם לא קבע את היקפו של פיתוח מערך הייצור, מועד פיתוחו והרכבו, לא עשה את הצעדים הנדרשים ליצירת ביטחון אנרגטי ואף לא הבהיר את משמעותו מבחינת תמהיל הדלקים הרצוי, לרבות מידת הסתמכותו של משק האנרגיה על גז".
עוד מציין המבקר בביקורתו כי עקב תמהיל התחנות, שהורה המשרד לחברת החשמל להקים, והרישיונות, שאישר השר ליצרני חשמל פרטיים, כושר הייצור של תחנות כוח המופעלות בפחם ירד אל מתחת ל-50% מהחשמל המיוצר במשק, ויותר מ-70% מהחשמל במשק ייוצר כבר בשנים הקרובות באמצעות גז טבעי. נתון זה אינו מתיישב עם העמדה שהביעו הגורמים המקצועיים במשרד ובהם מנכ"ל המשרד בשנת 2010, שלפיה יש להבטיח יכולת לייצר לפחות 50% מהחשמל מפחם ולהקפיד ששיעור החשמל המיוצר מגז טבעי לא יהיה גבוה מ-50% בשעה נתונה ומ-40% בשנה. גורמים אלה אף ציינו כי הגדלת השיעור של ייצור חשמל מגז טבעי מ-50% ל-70% היא מעשה "מסוכן ולא אחראי". שינוי הגישה לא לווה בעבודת מטה מסודרת שבה נשקלו כל הסיכונים הכרוכים בשינוי והשלכותיו השונות, והמשרד לא הכין סקר סיכונים מקיף ומקצועי לבחינת תמהיל הדלקים המיטבי למדינה. בכלל זה לא הייתה התייחסות מפורשת לסיכון לתקלה במערכת ייצור החשמל שעלולה להוביל לעלטה כללית כתוצאה משימוש בגז בהיקף העולה על 50% מייצור החשמל.
עוד כותב מבקר המדינה כי ישנו חשש מובנה שהתוצאות של תחזית היקף שעות הפעלת התחנות הכוח הפרטיות והיקף השימוש שלהן בגז טבעי ושל בדיקת הייתכנות של חיבורן לרשת ההולכה של כלל התחנות הפרטיות לרשת הולכת החשמל הארצית - המבוצעים בידי מנהל המערכת הנוכחי, יהיו מוטות לטובת הפעלתן של תחנות הכוח שבבעלות חברת החשמל.
 


פי.סי.חץ