אספן גרופ תרכוש את ברימאג אנרגיה ב-127.5 מיליון שקל

אספן גרופ תרכוש את ברימאג אנרגיה ב-127.5 מיליון שקל

אספן גרופ הודיעה כי בהמשך להתקשרותה במכתב כוונות עם ברימאג  דיגיטל אייג’, לפיו תרכוש אספן את מלוא החזקותיה של ברימאג דיגיטל  השקעות באנרגיה כי הצדדים הגיעו היום להסכמות בנוגע לעסקה. בין היתר, העסקה הותאמה ל-31 בינואר 2014, ונקבע כי היא תעמוד על כ-127.5 מיליון שקל.
בדיקות הנאותות הטכניות של תפוקת, הרכב וגודל המערכות, הסתיימו לשביעות רצונה של אספן. ברימאג תבצע, על חשבונה, לשביעות רצונה של אספן ובפיקוחה, תיקונים ו/או התאמות בחלק מהמערכות בהתאם לתוצאות בדיקות הנאותות הטכניות.                      
השלמת העסקה תותנה בהתקיימות התנאים המתלים: קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לביצוע העסקה; קבלת אישור הגופים המממנים שהעמידו מימון לברימאג   אנרגיה ולחברת הבת של ברימאג אנרגיה; אישור הדירקטוריון של שני הצדדים. במידה שלא יתקיים אחד מהתנאים המתלים, תפקענה התחייבויות הצדדים.
אספן מסרה בהודעה לבורסה כי הצדדים יפעלו לחתימה על הסכם מכירה מפורט. לחברה מוקנית בלעדיות (No shop) לביצוע העסקה עד לתום חודש פברואר 2014.


פי.סי.חץ