אלקטרה נדל”ן רכשה נכס בגרמניה בכ-70 מיליון ש”ח

אלקטרה נדל”ן רכשה נכס בגרמניה בכ-70 מיליון ש”ח

אלקטרה נדל”ן הודיעה  לבורסה כי שותפות גרמנית בה היא מחזיקה 75% מהמניות, השלימה עסקת (Discount Purchase Offer) DPO במסגרתה היא רכשה את מלוא הזכויות בנכס בגרמניה מתאגיד זר המוחזק גם הוא על-ידי החברה (75%), בתמורה לסכום כולל של 14.65 מיליון אירו (כ-70.4 מיליון שקל).
בהתאם לתנאי העסקה, מלוא התמורה ששולמה על-ידי השותפות בגין רכישת הנכס תשמש לפירעון ההלוואה הקיימת שנטלה החברה המוכרת לרכישת הנכס מתאגיד בנקאי, אשר יתרתה נכון למועד הדיווח עומדת על כ-18.5 מיליון אירו (כ-88.9 מיליון שקל). 
ביחס ליתרת ההלוואה שתישאר בחברה המוכרת, סכום של כ-3.65 מיליון אירו (כ-17.5 מיליון שקל), שהתקבלה בתנאי “נון-ריקורס”, לא יהיו לבנק בטוחות כלשהן ולא תהיה לבנק זכות חזרה כלשהי לבעלי המניות.
לצורך רכישת הנכס קיבלה השותפות מימון ממוסד פיננסי בחו”ל בסכום כולל של 10 מיליון אירו (כ-48 מיליון שקל) לתקופה של שנתיים.
החברה צופה כי כתוצאה מהשלמת העסקה היא תרשום ברבעון הראשון של שנת 2014 רווח בניכוי הוצאות עסקה ולאחר מסים על ההכנסה בסך של כ-2.2 מיליון אירו (כ-10 מיליון שקל).


פי.סי.חץ