ת.א.ת תעשיות מתמזגת עם ראם החזקות

ת.א.ת תעשיות מתמזגת עם ראם החזקות

דירקטוריון ת.א.ת תעשיות קיבל החלטה להתקשר בהסכם מיזוג משולש הופכי עם א.ר. ראם החזקות בנדל”ן ביחד עם ע.ג. אבי פיתוח השקעות בע”מ, וראם החזקות - ייעודית.
אישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית של חברת היעד - אישור הדירקטוריון התקבל ביום 10.4.2014. אישור דירקטוריון החברה, נתקבל כאמור ביום 9.4.2014. המיזוג דורש את חתימת החברות המתמזגות על הסכם המיזוג. ביום 10.4.2014 נחתם הסכם המיזוג. המיזוג דורש גם אישור העסקה על ידי האסיפה הכללית של החברה, קליטת הצעת המיזוג אצל רשם החברות וקבלת תעודה מרשם החברות, המעידה על ביצוע המיזוג וכן קבלת תעודת מיזוג.
במועד השלמת המיזוג, חברת היעד תפעל להעברת התמורה הכוללת לבעלי המניות בחברה (מלבד ראם), באמצעות מסלקת הבורסה (לבעלי המניות שאינם מחזיקים רשומים) או על ידי העברתה לחברה (למחזיקים הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה). כנגד תשלום התמורה הכוללת, ישתנה מרשם בעלי המניות של החברה באופן בו כל המניות בחברה (המניות הנרכשות) יירשמו על שם ראם וממועד זה לא יהיו לבעלי המניות בחברה עובר למיזוג זכויות כלשהן במניות אלה וראם החזקות תחזיק במניות אשר תהוונה 100% מהון המניות של החברה.
עד דצמבר 2012 עסקה החברה, ת.א.ת תעשיות בע”מ, באמצעות חברת הבת הציבורית תאת טכנולוגיות, בארבעה תחומי פעילות עיקריים: מגזר ה-OEM לפתרונות ניהול חום, מגזר ה-OEM למערכות הינע חשמליות, מגזר תחזוקה וייצור מוצרי החלפת חום  ומגזר ה-MRO - למכלולים תעופתיים.
בתאריך זה כאמור, מונו כונסי נכסים לתאת תעשיות. באוגוסט 2013 הושלמה עיסקה, לפיה מכרה החברה את מלוא החזקותיה בתאת טכנולוגיות ל-פימי. מאחר וכל פעילותה המהותית של החברה נבעה מהחזקתה בתאת טכנולוגיות, נותרה החברה ללא כל פעילות. בתוך כך, שונה הסיווג הענפי של החברה מ-חשמל ל-השקעה ואחזקות.
 


פי.סי.חץ