דלק הרוויחה 84 מיליון שקל ב-2013

דלק הרוויחה 84 מיליון שקל ב-2013

הרווח המיוחס לבעלי המניות של דלק אננרגיה הסתכם בשנת 2013 ב-84 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-13 מיליון שקל ב-2012. רווחי החברה המיוחסים לבעלי המניות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-34 מיליון שקל, זאת לעומת רווח בסך של 16 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2012.
בשנת הדוח נכללו הכנסות ממכירת גז בישראל בניכוי תמלוגים בסך של כ-648 מיליון שקל, לעומת סך של כ-405 מיליון שקל בשנה הקודמת - גידול של כ-60%. ברבעון הרביעי 2013 הסתכמו ההכנסות בניכוי תמלוגים בסך של 182 מיליון שקל, לעומת סך של כ-127 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2012.
הגידול בהכנסות וברווחים בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מההכרה בהכנסות מפרויקט תמר, ומרישום רווח מהחכרת נכסי גז ונפט, אשר נבע מכניסתו לתוקף של ההסכם למתן זכויות שימוש במתקני פרויקט ים תטיס.
בנוסף, יצוין כי בתקופת הדוח רשמה החברה (סולו) הכנסות מתמלוגים בסך של כ-19 מיליון שקל, זאת לעומת סך של 25 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.


פי.סי.חץ