תדיראן מוכרת את ההפצה של AEG ב-15 מיליון שקל

תדיראן מוכרת את ההפצה של AEG ב-15 מיליון שקל

בעקבות פרסומים בעיתונות, מודיעה תדיראן הולדינגס כי התקשרה במזכר הבנות עם צד שלישי לפיו תמכור הקבוצה לצד השלישי כאמור את זכויות ההפצה בישראל של מוצרי חשמל תחת המותג “AEG”, אשר בבעלות חברת Electrolux, בתמורה לסך כולל של 15 מיליון ש”ח, אשר ישולמו בתשלומים כפי שהוסכם בין הצדדים. השלמת העסקה כפופה, ביו היתר, לקבלת אישור אלקטרולוקס וכן לאישורים על פי דין לרבות אישור רשות ההגבלים העסקיים, אם וככל שיידרש.
נכון למועד זה טרם נקבע מבנה העסקה, וכן טרם הושלם המשא ומתן בדבר תנאי ההסכם המפורט. לפיכך, נכון למועד זה, אין באפשרות הקבוצה להעריך את השפעת העסקה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.
מהחברה נמסר כי עיכוב הדיווח נובע מבקשת הצדדים לעסקה (לרבות הספק), שכן פרסום הדברים עלול היה להשפיע על סיכויי מימוש העסקה ותנאיה.


פי.סי.חץ