הפסדי חברת החשמל גדלו ל-347 מיליון ש”ח ברבעון הראשון

הפסדי חברת החשמל גדלו ל-347 מיליון ש”ח ברבעון הראשון

חברת החשמל הפסידה ברבעון הראשון  כ-347 מיליון ש”ח, לעומת הפסד של כ 253 מיליון ש”ח. עיקר הגידול בהפסד, נובע מגידול בהפרשה לחובות מסופקים בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד ומגידול בעלויות המימון.
החברה דיווחה על תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ-1.64 מיליארד ש”ח ברבעון הראשון לשנת 2014, המהווה שיפור של כ 984 מיליוני ש”ח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיפור זה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובע בעיקר מהמעבר לשימוש בגז טבעי לעומת השימוש בדלקים יקרים ברבעון המקביל אשתקד.
החברה מדווחת על שיפור ברווח מהפעלת מערכת החשמל. הרווח מהפעלת מערכת החשמל מסתכם ברבעון לסך של כ 1.11 מיליארד ש”ח, לעומת סך של כ 0.79 מיליארד ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח נובע בעיקר מחסכון בעלויות הדלקים.
יו”ר הדירקטוריון, יפתח רון-טל: “החברה ממשיכה בתהליך השיפור בתזרים המזומנים כתוצאה מהמעבר לשימוש בגז טבעי, דלק ירוק, כחול לבן וזול יותר”.
מנכ”ל חברת החשמל, אלי גליקמן, אמר כי “תוצאות הרבעון מראות המשך שיפור בנתוני הדוחות הכספיים של חברת החשמל וזאת למרות חוסר כיסוי מספק בתעריף החשמל. על אף חוסר כיסוי זה, ממשיכה חברת החשמל לספק שירות אמין וזמין, ברמה הגבוהה ביותר, לכלל לקוחותיה. עמידה באתגרים אלו מבוצעת במקביל לכניסתם למשק של יצרני חשמל פרטיים בהיקפים משמעותיים, ועל אף התמשכות המו”מ בנושא השינוי המיבני במשק החשמל וחוסר הסדרה של השוק”.
ההון העצמי של החברה הסתכם לסך של כ 14.17 מיליארד ש”ח וסך המאזן לאותו יום, הסתכם לסך של כ 84.36 מיליארד ש”ח. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו לסך של כ- 6.69 מיליארד ש”ח, לעומת סך של כ- 6.39 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.


פי.סי.חץ