אלקטרה נדל”ן השלימה מכירת פרויקט SEA ONE

אלקטרה נדל”ן השלימה מכירת פרויקט SEA ONE

אלקטרה נדל”ן הודיעה על השלמת העסקה במסגרתה מכרו החברה והשותף שלה בפרויקט SEA ONE את זכויותיהם במלון ובחניון לצד שלישי.
במסגרת השלמת העסקה, שולמו 16 מיליון ש”ח כפיצוי לצד השלישי וכהוצאות עסקה. סכומים אלו יזקפו כהוצאה לדוח רווח והפסד של החברה לרבעון השני של שנת 2014.
תזרים המזומנים, נטו ממכירת המלון והחניון (לאחר הוצאות העסקה והחזר האשראי בחשבון הליווי) שינבע לחברה יעמוד על 98 מיליון ש”ח, והוא ישמש בין היתר לפירעון הלוואה שהתקבלה מן הרוכש בסך של 88 מיליון ש”ח.
תזרים המזומנים הנ”ל אינו כולל את יתרת התקבולים שינבעו לחברה ממכירת שתי הדירות הנותרות בפרויקט (נכון לתאריך הדיווח נמכרה דירה אחת אך טרם נתקבלה מלוא התמורה בגינה).


פי.סי.חץ