מידרוג מעניקה דירוג ראשוני לאיגרות החוב של אלקטרה נדל”ן

מידרוג מעניקה דירוג ראשוני לאיגרות החוב של אלקטרה נדל”ן

הדירוג מושפע מעמידה של החברה ביעדיה האסטרטגיים, ביניהם: מימוש נכסים בארץ ובחו”ל באופן התורם לתזרים החברה, יכולת פרעון וצמצום החוב וכן פוטנציאל פעילות החברה בארץ ובחו”ל.
חברת מידרוג מתחילה לדרג את איגרות החוב של חברת אלקטרה נדל”ן, ומעניקה להן דירוג של Baa2 עם אופק יציב. הדירוג ניתן לסדרות האג”ח ב’, ג’ ו-ד’, ומאפשר לחברת אלקטרה נדל”ן להרחיב סדרות אלה או להנפיק סדרה חדשה בהיקף כספי של עד 100 מיליון שקל. במידורג מציינים בין היתר, כי הדירוג מושפע ממימושי הנכסים שביצעה החברה החברה, הפעולות שיזמה לייצוב החוב וההון, וכן מאסטרטגיית החברה למיקוד פעילותה בישראל וצמצום פעילותה בחו”ל. הדירוג האמור גבוה בפועל בדרגה אחת מהדירוג הנוכחי של החברה אצל חברת מעלות S&P.
במידרוג מציינים עוד, כי בטווח הקצר מתכוונת אלקטרה נדל”ן להמשיך ולפעול להגדלת הנזילות, באמצעות מימושים באירופה, צפון אמריקה וישראל ועל ידי פריסה נוחה של ההתחייבויות הפיננסיות. בטווח הארוך, התמקדות החברה בפעילות בישראל, בה נהנית החברה יתרונות יחסיים, בשל נגישות למקורות מימון, כמו גם ממיצוב חברת האם אלקו וחברת אלקטרה בע”מ, הם פרמטרים נוספים שהשפיעו על דירוג החברה.
כמו כן, דירוג החברה מושפע לחיוב מיציבות בהכנסות החברה בשל פורטפוליו של נכסים מניבים בעלי מח”מ שוכרים ארוך ואחוזי תפוסה גבוהים העומדים בממוצע על כ- 90.5%. נכון לתום הרבעון הראשון של 2014, בבעלות החברה 43 נכסים מניבים בשווי של כ-3.49 מיליארד שקל, המניבים NOI בסך 243 מיליון שקל. עוד מציינים במידרוג, כי עיקר נכסי החברה ממוקמים במדינות איתנות ובעלות דירוג גבוה, ביניהן גרמניה קנדה, ארה”ב וישראל. 
כמו כן, מוסיפים במידרוג, לאלקטרה נדל”ן Record Track חיובי בתחום הייזום בישראל, המתייחס למספר פרוייקייטים מניבים מצליחים בישראל, כגון מגדל אלקטרה בניין קודאק, מלון SEA ONE בית NICE ועוד. להערכת החברה, פעילות היזמות בארץ ובחו”ל צפויה להניב לחברה בטווח הקצר עודפים בהיקף של למעלה מ- 100 מיליון שקל. ההכנסות ינבעו עם השלמה של פרויקטים ייזמיים בקנדה וישראל, בהם כבר קיים שיעור מכירות גבוה יחסית. בנוסף, נכון למועד הדו”ח, נמכרו בהודו כ-1,000 יח”ד מתוך 1,535 יחידות בשלבים שונים של הקמה ושיווק.
אלקטרה נדל”ן, מקבוצת אלקו החזקות, קבוצת האם של חטיבת מיזוג האוויר של אלקטרה
ובניהולו של שי וינברג, מחזיקה בכ-43 נכסים מניבים, בשיעור תפוסה של כ-90.5% ובשטח כולל של כ-750 אלף מ”ר (כולל שטחי חניונים). נכסי החברה ממוקמים בעיקר בישראל, גרמניה, ארה”ב וקנדה.


פי.סי.חץ