מועצת הנפט אישרה לשנות את גבולות מאגרי “תנין” ו”כריש”

מועצת הנפט אישרה לשנות את גבולות מאגרי “תנין” ו”כריש”

מועצת הנפט המליצה המועצה לאשר את שינוי גבולות מאגרי   הגז “תנין” ו”כריש”.
להלן עיקרי ההמלצות: שינוי גבולות ברישיון “מגידו-יזרעאל”/401 של חברת ציון אויל אנד גז, אינק: מועצת הנפט ממליצה לאשר את בקשת חברת ציון אויל אנד גז להוספת שטחים לרישיון “מגידו-יזרעאל”/401 בכפוף להחזרת שטחים, כך שלאחר החזרת השטחים יישאר רישיון “מגידו-יזרעאל” בגודל הקטן מ-400 קמ”ר. 
בקשה לשינוי גבולות של רישיון “אלוןA “/364 וחזקת “לוויתן צפון”/15/I: המועצה המליצה לאשר את בקשת בעלי הרישיונות לגרוע שטח מחזקת “לוויתן צפון” ולהוסיפו לשטח רישיון “אלון A”, וכן לגרוע שטח מרישיון “אלון “A ולהוסיפו לשטח לוויתן צפון.
העברת זכויות ברישיונות “שרה”/348 ו-”מירה”/347: המועצה המליצה לאשר את בקשת בעלי הרישיונות להעברות זכויות ברישיונות “שרה” ו”מירה” לפי סעיף 76 לחוק הנפט, בכפוף לקבלת אישור הממונה להגבלים העסקים להיותה של רציו חלק מהקבוצה. המועצה הבהירה כי אין באישור האמור משום אישור להארכת תוקף הרישיון מעבר למופיע בחוק הנפט ו/או בתנאי הרישיון.
בקשה למתן רישיון חדש בשטח רישיון 335/ “חלץ-כוכב”: המועצה המליצה לאשר למבקשים מתן רישיון חדש לתקופה שלא תעלה על 5 חודשים, וזאת בהתחשב בנסיבות המיוחדות (מבצע צוק איתן) שבגינן לא ניתן היה לסיים את ביצוע הקידוח, ובהתחשב בעמדת גורמי המקצוע ובעמדה המשפטית שהוצגה למועצה. ההמלצה ניתנה בכפוף להסדרת ההיבטים הסביבתיים בשטח הרישיון.


פי.סי.חץ