אלקטרה נדל”ן גייסה 104 מיליון ש”ח בשלב המוסדי של גיוס האג”ח

אלקטרה נדל”ן גייסה 104 מיליון ש”ח בשלב המוסדי של גיוס האג”ח

אלקטרה נדל”ן דיווחה כי במסגרת בחינת האפשרות של הרחבת סדרה אגרות החוב (סדרה ד’) של החברה באמצעות דוח הצעת מדף, קיימה מכרז לקבלת התחייבות מוקדמות ממשקיעים מסווגים. במכרז הוצעו אגרות החוב ביחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש”ח ע.נ. של אגרות החוב, בדרך של מכרז על המחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,050 ש”ח. במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 192.6 מיליון ש”ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ד’. מתוך התחייבויות אלה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 104 מיליון ש”ח ע.נ. אג”ח סדרה ד’, באופן שיאפשר לה להציע לציבור 130 אלף ש”ח ע.נ. אג”ח סדרה ד’. המחיר ליחידה שנקבע במכרז ביחס ליחידה של 1,000 ש”ח ע.נ. אגרות החוב הינו 1,061 ש”ח. המחיר ליחידה הסופי ביחס להרחבת הסדרה כאמור ייקבע במסגרת המכרז הציבורי שהחברה מתעתדת לקיים. מידרוג מאשרת דירוג Baa2 באופק יציב להרחבת סדרה ד’ בהיקף של עד 130 מיליון ש”ח ע.נ., במקום דירוג זהה שקבעה להנפקה של עד 100 מיליון ש”ח. חברת הדירוג S&P מעלות מעניקה דירוג ’-ilBBB’ להנפקת אג”ח של אלקטרה   נדל”ן, בהיקף של עד 130 מיליון ש”ח ע.נ., באמצעות הרחבת סדרה ד’. מהחברה נמסר כי מטרת ההנפקה היא בעיקר לצורכי מחזור חוב.
 


פי.סי.חץ