תיקון לפקודת היערות עבר בקריאה שנייה ושלישית

תיקון לפקודת היערות עבר בקריאה שנייה ושלישית

תיקון לפקודת היערות עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, במסגרתו הוגדר מחדש “עץ בוגר” בשטחים המיועדים למגורים בלבד.
התיקון מהווה המשך להחלטת קבינט הדיור לקידום הבנייה למגורים ושחרור חסמי פיתוח בתחום התכנון והבנייה, למציאת איזון האינטרסים המתבקש בין שיקולי בנייה ופיתוח לצד שיקולי ההגנה על העצים. התיקון הינו חלק ממהלך כולל במשרד לשיפור השירות לאזרח, והקלת הבירוקרטיה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: “ההחלטה מבטאת את האיזון בין הצורך לשחרר חסמי בנייה ולקדם בנייה למגורים, אך במקביל להגן על העצים והסביבה”.
ועדת השרים לענייני דיור קיבלה לא מכבר החלטות שעניינן הורדת מחירי הדיור ושחרור חסמי פיתוח בתחום התכנון והבנייה, שקיבלו תוקף של החלטות ממשלה. בין החלטות אלו נכללה החלטה הקובעת כי יש צורך לתקן ולהתאים את שיקולי פקיד היערות בבואו לתת רישיון ולקבוע נטיעה חליפית, ולמצוא את איזון האינטרסים בין שיקולי בנייה ופיתוח לצד שיקולי איכות העץ.
התיקון לפקודת היערות מגדיר מחדש “עץ בוגר”, בהתייחס לשטחים המיועדים למגורים בתכניות מאושרות בלבד. על פי התיקון, לעצים שקוטר גזעם הוא 20 ס”מ, יידרש רישיון כריתה או העתקה, לעומת המצב ערב התיקון לחוק בו נדרש רישיון כריתה לעצים שקוטר גזעם הוא 10 ס”מ. יצוין, כי בשטחים שאינם מאושרים למגורים (ייעוד למגורים בתכנית מפורטת), עץ בוגר ימשיך להיות מוגן מקוטר 10 ס”מ. הודות לתיקון, בשטחי המגורים תגדל הגמישות לדיירים להחליט בעצמם באשר לגורל העצים הקטנים והבינוניים בתחומם, והרגולציה תתמקד במקרים בהם העצים משמעותיים יותר לסביבה, מעבר לחצר המגורים עצמה.
התיקון לחוק מאפשר פתרון במסגרתו ייקבעו בתקנות פעילויות מסוימות, כגון כריתה במקרה שהעץ מהווה סכנה בטיחותית או יצירת חיץ לצורך מניעת שריפות, המחויבות היום ברישיון ובנטיעה חלופית. עתה ניתן יהיה לקבל, בכפוף להוצאת רישיון, פטור או הפחתה מנטיעת עצים חליפיים בעבור אלה שנכרתו. סוגי המקרים לפטור מנטיעה חליפית כאמור, ייקבעו על ידי שר החקלאות בתקנות שיובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.


פי.סי.חץ