נחתם הסכם למכירת  מגדל אלקטרה לנקש ופוגל ב-302 מ' ש

נחתם הסכם למכירת מגדל אלקטרה לנקש ופוגל ב-302 מ' ש"ח

נחתם הסכם מכר מפורט בין אלקטרה השקעות, חברה-בת פרטית של קבוצת אלקטרה, לבין חברה בשליטת פוגל והאחים נקש, למכור לצד ג' את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה השקעות במגדל אלקטרה תמורת סכום של 302.5 מיליון ש"ח. פוגל ונקש רכשו את 25% הנותרים מהזכויות על המגדל מאלקטרה שבשליטת גרשון זלקינד. ביצוע העסקה והשלמתה כפופים להתקיימותם של תנאים מתלים לרבות אישור הבנקים המממנים שיתקיימו לא יאוחר מה-30 באפריל, 2015. 
מקבוצת אמפא נמסר: "מגדל אלקטרה הוא בין מגדלי המשרדים הגדולים, היוקרתיים והמובילים בישראל, ויעידו על כך החברות הישראליות והבינלאומיות שפועלות ממנו. מדובר בעסקה טובה, שנועדה לנצל את ההזדמנות שנפתחה עבור קבוצת אמפא בשוק הנדל"ן המניב בישראל".
בנוסף, קבוצת אלקטרה פרסמה נתונים בהתאם לתוכנית האכיפה, ונוהל מאוחד לבחינה ואישור עסקאות עם נושאי משרה, בעלי עניין ו/או בעלי שליטה, כעסקאות שאינן חריגות, פעולות שאינן מהותיות ו/או עסקאות זניחות של החברה: סך סוג העסקאות לרכישת מזגנים ומוצרי מים שנעשו במסגרת עסקאות בעלי עניין בין החברה לחברות בקבוצת אלקו, ונכללו במסגרת עסקת המסגרת, עברו את אמת  המידה המחושבת לבחינת עסקאות כפי שנקבעה בנוהל, בשיעור של פחות מ-0.5% או 15 מיליון ש"ח, כנמוך מביניהם, ועומדת נכון למועד דיווח זה על סך של מעט יותר מ-15 מיליון ש"ח.
החברה תפרסם במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2014 את הסכום הסופי של עסקאות מזגנים ומוצרי המים שנכללו בעסקת המסגרת עד לתום שנת 2014.
 


פי.סי.חץ