אפקון תרשום הפסד של 7.4 מיליון ש”ח בשל תדיראן טלקום

אפקון תרשום הפסד של 7.4 מיליון ש”ח בשל תדיראן טלקום

אפקון החזקות מודיעה כי תקשרה עם תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל - שותפות בבעלות מלאה של החברה, העוסקת בשיווק, הפצה, התקנה ותחזוקה לארגונים בישראל של מרכזיות ופתרונות תקשורת אחודה ושל מוקדי שירות טלפוניים - בהסכם עם הסתדרות העובדים החדשה במסגרתו הוארך תוקפו של ההסכם הקיבוצי החל על עובדים של תדיראן למשך שלוש שנים נוספות, עד ליום 31.3.2018.
במסגרת ההסכם, הוסכם על פרישתם של 30 מעובדי תדיראן, וזאת כחלק מצעדי התחדשות והתייעלות שמבצעת תדיראן לשם התאמת פעילותה לצרכים המשתנים של המשק הישראלי ולהתפתחויות הטכנולוגיות בענף התקשורת ולשם שיפור מעמדה התחרותי.
כמו כן, הוסכם על הארכת רשת הביטחון המוקנית לחלק מעובדי תדיראן לארבע שנים נוספות, עד ליום 31.3.2019, ולל המשך ערבותה של החברה לרשת הביטחון, עדכון תנאי הפרישה של עובדי תדיראן, עדכון תנאי ההעסקה שלהם, ועל תוכנית השתתפות של העובדים ברווחי תדיראן. הליך הפרישה האמור צפוי להתקיים באופן מיידי, עוד בשנה זו.
להערכת אפקון, ולאור זהות העובדים הצפויים לסיים את עבודתם בשותפות נכון למועד דוח זה, לחברה צפוי לנבוע ברבעון הרביעי של שנת 2014 הפסד חד  פעמי לאחר השפעת מס, בסך של כ-7.4 מיליון ש”ח. כמו כן, לאור זאת, התזרים הצפוי ברבעון הרביעי של שנת 2014 בגין יישום ההסכם צפוי להסתכם בסך של כ-3 מיליון ש”ח.










פי.סי.חץ