דירקט קפיטל נכנסת לייצור כבלי חשמל ירוקים מופחתי קרינה

דירקט קפיטל נכנסת לייצור כבלי חשמל ירוקים מופחתי קרינה

דירקט קפיטל אינווסטמנטס נכנסת לתחום כבלי החשמל הירוקים בעלי קרינה מופחתת: החברה הודיעה כי היא מנהלת משא ומתן עם גרין אי.אל.אם.אף כבלים ובעלי מניותיה, צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, שבמסגרתו חתמה החברה על הצעה לגרין ובעלי מניותיה שלפיה תרכוש החברה מהם את כל פעילותה של גרין ו/או תרכוש מהם את כל הון המניות המונפק והנפרע של גרין והכל כנגד הקצאת מניות בחברה, שתהווינה, לאחר הקצאתן 27.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
בנוסף, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה ובהתאם לעמידה ביעדים שיוסכמו בין החברה למוכרים, יוקצו לטובת גרין או בעלי מניותיה, לפי העניין, 2.5% נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובסה”כ 30% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
את העסקה יזם אבנר ארזי, הבעלים של חברת WTP, העוסקת בתחום מיחזור פסולת ביתית. זוהי החברה השנייה במסגרת התעשייה הירוקה שנכנסת לבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 


פי.סי.חץ