אלקטרה זכתה במכרז הרכבת לירושלים עם שתי חברות זרות

אלקטרה זכתה במכרז הרכבת לירושלים עם שתי חברות זרות

המכירות של ראלקו סוכנויות בשנת 2014 הסתכמו ב-217.4 מיליון שקל, ירידה של 2.3% בהשוואה למכירות בסך של 222.5 מיליון שקל בשנה הקודמת. הירידה במכירות לעומת 2013 נובעת בעיקר מקיטון במכירות בתחום פעילות שארפ. מחזור המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ-49 מיליון ש”ח, לעומת כ-40.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול במכירות הרבעוניות נובע בעיקר מגידול במכירות בעיקר בתחום פעילות שארפ. הרווח הנקי לשנת 2014 עמד על כ-8 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך של כ-8.9 מיליון שקל בסיכום 2013, ירידה של 10.3%. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-1.47 מיליון שקל.
במקביל הודיעה החברה כי בישיבת דירקטוריון מיום 15.3.2015, הוחלט על בחינת האפשרות לכניסת החברה לתחום פעילות נוסף, תחום איכות הסביבה ואנרגיה. במסגרת זאת, הוחלט להסמיך את הנהלת החברה לנקוט בכל הפעולות הדרושות לביצוע בחינה כאמור, לרבות בחינת שיתופי פעולה אפשריים עם צדדים שלישיים הפועלים בתחום כאמור. 
כמו כן, הודיעה ראלקו על חלוקת דיבידנד בהיקף כולל של כ-6 מיליון שקל. הדיבידנד בסך 151.36486 אג’ למניה חולק ב-7 באפריל 2015, כאשר המועד הקובע היה ה-24 במרץ.
 מוקדם יותר הודיעה החברה רשמית כי חתמה על מזכר הבנות עם קבוצת תדיראן לרכישת הזכויות על מותג מוצרי החשמל הטורקי בלומברג בישראל, בתמורה לכ-24 מיליון שקל אשר 10 מיליון ש”ח מתוכם ישולמו במועד השלמת העסקה והיתרה תשולם בשלושה תשלומים שנתיים שווים (בהתאם למנגנון אשר טרם סוכם בין הצדדים).
 
 


פי.סי.חץ