אלקטרה אישרה תוכנית רכישת אג”ח בגובה

אלקטרה אישרה תוכנית רכישת אג”ח בגובה

אלקטרה הודיעה על אישור תוכנית רכישה של אגרות חוב בהיקף של עד 100 מיליון שקל. 
הרכישות יבוצעו מעת לעת במחירים במועדים ובהיקפים שונים בכפוף להזדמנויות שיהיו בשוק ובמחירי שוק. הרכישה תיעשה על פי שיקול דעתה של ההנהלה או צד שלישי מוסמך, לפי העניין.
הרכישה העצמית של אגרות החוב של החברה תאפשר שינוי הרכב ההתחייבויות של החברה וכן פירעון חוב מוקדם אם החברה תמצא כי התנאים הופכים את הפירעון לכדאי. 
כאמור, סכום הרכישה של אגרות החוב לא יעלה על 100 מיליון ש”ח. חבות המס בגין רווחים שייווצרו, ככל שייווצרו, כתוצאה מהרכישה העצמית, מושפעת מהיקף הרכישה העצמית וממחירי הרכישה העצמית ביחס לכל סדרת איגרות חוב בנפרד ולפיכך לא ניתן להעריכה בשלב זה.
 
 
 


פי.סי.חץ