ארקו החזקות רוכשת 163 תחנות דלק בארה”ב

ארקו החזקות רוכשת 163 תחנות דלק בארה”ב

בהמשך לדיווחיה של ארקו החזקות  בנוגע להתקשרות GPM Investments LLC, חברה הנמצאת, בעקיפין, בשליטתה של החברה בנייר עקרונות בלתי מחייב, במסגרתו נבחנת האפשרות להתקשרות בעסקה לרכישת מלוא החזקותיו של תאגיד אמריקאי המפעיל חנויות נוחות בארה”ב שהינם אתרים בהפעלה עצמית, עדכנה החברה כי לאחרונה התקשרו GPM וחברה בת, תאגיד אמריקאי בבעלות ובשליטה של GPM, בהסכם עם צד שלישי ותאגיד אמריקאי, במסגרתו החברה הבת תרכוש את מלוא המניות של התאגיד האמריקאי המפעיל 163 תחנות דלק וחנויות נוחות בהפעלה עצמית.
המוכר הינו הבעלים של היישויות עימם התקשרה GPM בעסקה לרכישת הפעילות הנוספת הכוללת הפעלה עצמית של 263 תחנות דלק וחנויות נוחות, אשר הושלמה באוגוסט 2013. יצויין כי עם התקיימותם של התנאים המתלים שנקבעו להשלמת העסקה בהסכם הרכישה, אם וככל שיושלמו, ובכפוף להשלמת עסקאות הרכישה הנוספות ש-GPM הינה צד להם, GPM תפעיל או תספק דלקים לכ-800 אתרים בחוף המזרחי בארה”ב.
החברה הבת תרכוש כאמור את מלוא המניות של תאגיד אמריקאי, המפעיל באמצעות חברות בנות בשליטתו, 163 אתרים בהפעלה עצמית, מתוכם 128 אתרים הכוללים חנויות נוחות להן צמודות תחנות דלק, הנמצאים במדינות אינדיאנה, אוהיו, מישיגן ואילינוי. אלה כוללים 15 אתרים הנמצאים בבעלות התאגיד הנרכש ו-148 אתרים הנמצאים בשכירות.
בתמורה, תשלם החברה הבת סך של כ-59.5 מיליון דולר, כאשר התמורה כפופה למנגנוני ההתאמה שנקבעו במסגרת הסכם הרכישה.
מהחברה נמסר כי “ארקו החזקות ממשיכה באסטרטגיה העסקית שלה אשר נועדה לחזק את פעילות של GPM ולבסס את מעמדה כאחת מהחברות המובילות בתחום פעילותה בארה”ב. הודעת החברה.. מהווה עבור הקבוצה צעד משמעותי נוסף להרחבת פעילותה של GPM והמשך הובלתה כשחקן משמעותי בענף בארה”ב”.
 


פי.סי.חץ