אנרג’יקס רוכשת 85% מפרויקט רוח בפולין

אנרג’יקס רוכשת 85% מפרויקט רוח בפולין

 
חברת אנרג’יקס מדווחת כי חתמה על הסכם מפורט לרכישת 85% מזכויותיהם של היזמים בפרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ-192 מגה וואט המצוי בצפון מערב פולין, על הגבול עם גרמניה.
התמורה שתשולם ליזמים על ידי החברה הינה 15 מיליון אירו, מתוכם 10 מיליון אירו ישולמו במועד הסגירה הפיננסית ו-5 מיליון ישולמו במועד החיבור. החברה התחייבה להעמיד את מלוא ההון העצמי הנדרש להקמת הפרויקט בדרך של הלוואת בעלים נושאת ריבית שנתית של 7.5% לשנה.
 בחברה מבהירים, כי התממשות העסקה ו/או הקמתו של הפרויקט כפופים לעמידה בשורה של תנאים מתלים, שאינם בהכרח בשליטתה של החברה, לרבות סיום ביצוע בדיקת נאותות על ידי הגורם המממן והחברה לשביעות רצונם, הגעה לסגירה פיננסית, הגעה להסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל המיוצר בפרויקט, קבלת כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים להקמת הפרויקט. לפיכך, החברה מבהירה ומדגישה כי אין כל ודאות לעניין התממשותה של העסקה או הקמתו של הפרויקט.


פי.סי.חץ