שותפות תמר הגדילו את הרווחים בשנת 2014

שותפות תמר הגדילו את הרווחים בשנת 2014

חברת אבנר הגדילה את הרווח ב-2014 ל-65.9 מיליון דולר, לעומת 50 מיליון דולר ב-2013.  הכנסות החברה אשתקד הסתכמו לכ-188.2 מיליון דולר, לעומת 166.5 מיליון דולר ב-2013.
רווחי השותפות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בסך של כ-18.4 מיליון דולר לעומת כ-16.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ב-2014 הסתכמו לכ-188.2 מיליון דולר, לעומת 166.5 מיליון דולר ב-2013. גם דלק קידוחים פרסמה דוחות כספיים, בהם דיווחה על רווח של 70.5 מיליון דולר ב-2014, לעומת 61.2 מיליון דולר אשתקד. רווחי השותפות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו לסך של כ-20.1 מיליון דולר לעומת רווחבסך של כ-19.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 
הכנסות דלק קידוחים הסתכמו בשנה החולפת בכ-193.6 מיליון דולר לעומת 174.9 מיליון דולר ב-2013.
 הגידול ברווח נובע, בין היתר, בעיקר מגידול בהכנסות ממכירת גז טבעי וקונדנסט בפרויקט תמר, מירידה בהוצאות פחת אזילה והפחתות אשר קוזזו מעלייה בהוצאות מימון.
במקביל, הודיעו סמנכ”ל כלכלה ורגולציה יהודה סבן וסמנכ”ל אסטרטגיה יניב פרידמן כי בכוונתם לעזוב את תפקידם בחברת דלק קידוחים, זאת לטובת תפקידים בכירים אחרים במשק האנרגיה. השניים עוזבים את תפקידם בתקופה בה מצוי משק הגז במשבר לאור החלטתו של הממונה על ההגבלים העסקיים מלפני שלושה חודשים לפרק את מונופול לוויתן.


פי.סי.חץ